Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen van Qiva, want drsti is «gezicht, al wat men ziet», avalokita insgelijks, en guru, meester, is een synoniem van ïgvara, heer, meester.

Hiermede is onze taak ten einde; wij meenen aangetoond te hebben dat etgeen op grond van è-prioristische redeneeringen voor onmogelijk werd verklaard, langs historischen weg gebleken is bestaan te hebben. Het verband tusschen Mahayanisme en £ivaïsme, hetwelk door de monniken van Orissa in de 7de eeuw onzer jaartelling zoo volkomen te recht doorgrond was, is op Java zóó innig geworden, dat deze of gene wellicht zou kunnen vragen of er nog wel sprake mag wezen van eene vermenging; of men niet veeleer moet spreken van ineensmelting. Mocht iemand die vraag stellen dan zouden wij antwoorden: al waren volgens de theorie der meer ontwikkelden giva en Buddha in hoogeren zin één, de twee godsdiensten zijn toch niet ineengesmolten; zij bleven onderscheiden, al leefden hun belijders dan ook met elkander op den meest vriendschappelijken voet. De voorwerpen

van eeredienst waren gedeeltelijk dezelfde, niet in schijn, maar in werkelijkheid.

12

Sluiten