Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treksel daarvan den ontwerpers van 't beeldhouwwerk tot leiddraad gediend heeft. Die gevolgtrekking maakt ook Pleyte.

Een van de gedenkwaardigste wonderen uit 's Bodhisattva's kindsheid, — die in alle overleveringen voorkomt — is hetgeen gebeurde bij gelegenheid van het ploegfeest, toen de knaap onder een Jambuboom gezeten zich aan wijsgeerig gepeins overgaf en in dien toestand de vereering van vijf Zieners ontving. Eene voorstelling hiervan geven PI. 39 en 40.

Hiermede is de 4de Aflevering ten einde. Wij twijfelen niet of de uitgave van de volgende afbeeldingen met begeleidenden tekst zal met bekwamen spoed worden voortgezet.

In 't voorgaande overzicht van den inhoud der tot nog toe verschenen afleveringen hebben wij getracht eenigermate de beteekenis van 't door den Heer Pleyte ondernomen werk in 't licht te stellen.

Wij zeggen «eenigermate», want het spreekt van zelf dat een plaatwerk m de eerste plaats bestemd is om gezien, en niet om beschreven te worden. Het zal gebleken zijn dat wij 't werk, ondanks enkele feilen, eene verdienstelijke bijdrage achten tot de kennis der Hindoe-Javaansche kunst, en daarom hopen wij dat het in veler handen zal komen.

Sluiten