Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atiriva adasït adhardik anukampaya

Anuruddha (var. r. Aniruddha)

antamagah

antardhita

abhyantarakalpa

Amitayu(s)

argata

artha (n. g.)

avarupta

avalokayimsu

avocuh

agraddadhanlya agvagarbha asthasït akaddhana

akandeyuh (r. akaddeyuh)

adapana

aptamanah

idam artham

upanigraya

uparima (dik)

ettaka

— ebhih (Instr. pl.) karapayi(m)su kata, kada

— krtva kevacirotpanna khattayati Gaja-Kagyapa gamesamana gilana gailanya janlte

tatana

tusme {also yusmakam)

tebhih

nirdhapeti

atïva

(Perf.)

adhodik

anukampayai

Aniruddha

antagah

antarhita

antarakalpa

Amitabha

argada

artha (m. g.)

avaropita

avalokayamasa

avocan

aijraddheya

agmagarbha

(asthat or Perf.)

akarsana

akarseyuh

adapana

attamanah

imam (etam) artham

upanigritya

ürdhva (dik)

iyant

— aih

(karayamasuh)

kala (krsna)

— krtvah kiyaccirotpanna ghattayati Gaya-Kag)-apa gavesamana glana

glanya janati tadana yusmakam

taih (but in Gatha tehi) nirdhaveti

Sluiten