Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«mijn zoon is gestorven». Op dat pas zag Sakka, terwijl hij zijn blik over de wereld liet gaan, dien kluizenaar en, de gedachte opvattende: «ik zal hem vermanen», kwam hij bij den kluizenaar en sprak, in de lucht staande, 't eerste vers:

1. Het is niet goed, dat gij, uit het huis getrokken, huisloos,

Een kluizenaar zijnde, een gestorvene beweent.

De kluizenaar, dit hoorende, sprak het tweede vers uit:

2. Ten gevolge van samenwoning, Sakka, wordt immers bij mensch of dier Liefde geboren, en 't is onmogelijk hem 1 niet te beweenen.

Toen sprak Sakka twee verzen uit:

3. Wie een gestorvene, een die zal sterven, beweenen, hebben eeuwig te

weenen en te klagen,

Daarom, kluizenaar, ween niet; de verstandigen zeggen dat geween

ijdel is.

4. Indien toch door geween een doode zou opstaan,

Zouden wij allen tegader onze verwanten beweenen.

Toen Sakka zoo gesproken had, begreep de kluizenaar, dat geween onnut is, en Sakka lovende, sprak hij drie verzen uit:

5. Van mij, die gloeide als vuur, met boter begoten,

Hebt gij, als het ware met water sprenkelend, alle hartzeer uitgedoofd.

6. Gij hebt den pijl, die mij in 't hart gedrongen was, uitgerukt,

Gij hebt van mij, die van droefheid vervuld was, den rouw over mijn zoon

verdreven.

7. De pijl is van mij uitgerukt, ik ben niet rouwig, ben gerust,

Ik ben niet bedroefd, ik ween niet, na u gehoord te hebben, o Vasava.

Kapotajataka, «Jataka van de duif» 2. (42).

Eertijds, onder de regeering van Brahmadatta te Benares, werd de Bodhisattva geboren als duif. Toen ter tijd hingen inwoners van Benares, die vruchten wilden verwerven van goede werken, op verscheiden plaatsen strooien korven op voor 't verblijf van vogels. Ook de kok van een der kooplieden te Benares hing een strooien korf bij zich in de keuken op. Daarin vestigde zich de Bodhisattva; terwijl hij 's morgens uitvloog, om voedsel voor zich te zoeken en 's avonds terugkeerde, bracht hij, daar levende, den tijd door.

1 D.i. het dier dat gestorven is.

2 Morris. Folk-tales of India. F. L. J. III. 329-333. Lord Bishop of Colombo-Papers etc. 163-166.

Sluiten