Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

BORO-BUDUR. 1

Met de literatuur over dit vermaarde Buddhistische heiligdom op Java zijn wij, tot onzen spijt, zeer slecht vertrouwd, daar de meeste Nederlandsche uitgaven waarin over dit merkwaardig monument van Buddhistische kunst gesproken wordt, in Petersburg niet toegankelijk zijn 2. Niettemin hebben wij besloten hier over de bas-reliefs van dit heiligdom te spreken, omdat het ons gelukt is eenige daar voorgestelde tafereelen te verklaren, welke, zoover ons bekend, tot nog toe niet geïdentificeerd waren.

Wij zijn van meening dat de meeste voorstellingen betrekking hebben op Jataka's; op de platen moet men de Jataka's zoeken in N° XVI— N° CXXXV (even Nos — onderste rij); CXXXVI—CCXXX (A. en B.); CCXCV—CCCII; CCCXLVII—CCCLV; CCCLXXXIX—CCCXCII.

De hieronder staande identificeeringen in tabellarischen vorm beschouwen wij als een begin van verklaring der geheele serie van bas-reliefs, welke verklaring, naar wij hopen, geen onoverkomelijke bezwaren zal opleveren, zoodra wij eenmaal over 't geheele materiaal zullen kunnen beschikken. Op de platen CXXXVI—CLXX (A) meenen wij de voorstelling te vinden van 34 Jataka's, ongeveer in dezelfde volgorde als in de Jatakamala 3 in acht genomen is, ofschoon enkele tafereelen ons nog niet ten volle duidelijk zijn. De voornaamste moeilijkheid zien wij in de omstandigheid dat de kunstenaars niet altoos met voldoende scherpte de gewichtigste momenten van een verhaal gevat en zich te veel in onbeduidende détails verloren hebben; het is evenwel mogelijk dat zij een eenigszins afwijkenden tekst hadden, hoewel dit twijfelachtig is.

CXXXVI. 1. ?

2. ?

3—4. [Geen teekening]. [5—12 ontbreekt].

CXXXVII. 13—14. [Geen teekening].

CXXXVIII. 15. [Geen teekening]. \

16. De koopman brengt spijs. / 4 rresthin

17. De hel. De Pratyekabuddha. i

18. De Pratyekabuddha vliegt weg. /

1 Hetgeen hier volgt, staat reeds afgedrukt in de Bijdragen enz., ö' Reeks, III (= Dl. 47), 1897. (Noot van 1916).

! De schrijver had alleen te zijner beschikking 't bekende in 1873 en '74 door Dr. Leemans uitgegeven werk, en IJzerman's «Iets over den voet van Boro-Budur» (Tijdschr. Batav. Gen. XXXI, 1886). Vert.

8 Dezelfde volgorde is natuurlijk in acht genomen in de Engelscho vertaling door Prof. Speyer, die 't eerst in de Bijdragen enz., 5° Reeks, VIII en X (= Dl. 42 en 44), 189394, verschenen is. Vert.

Sluiten