Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Icc-ete attha niraya akkhata duratikkama |

akinna luddakammehi pacceka sojassussada ||

D.i. «Zoo zijn deze acht moeilijk te overkomen hellen genoemd, vol van boosdoeners. Ze hebben ieder 16 Ussada's».

Hiermede komt woordelijk overeen Mahavastu t.a.p.

Ity ete astau niraya akhyata duratikrama |

aldrna raudrakarmebhih 2 pratyeka sodagotsada ||

Als men de 8 X 16 Ussada's ofVoorgeborchten, dus 128 in getal, optelt bij de 8 voorname hellen, verkrijgt men alles te samen 136 hellen.

De overeenkomst van de beschrijving der hellen in 't Jataka 3 met die in 't Mahavastu is zóó groot, dat beide blijkbaar één en dezelfde overlevering tot grondslag hebben. Ten bewijze laat ik hier een gedeelte dier beschrijving volgen. In 't Jataka leest men:

Kadariyatapana ghora accimanta mahabbhaya | lomahamsanarüpa ca bhesma patibhaya dukha ||

Catukkanna catudvara vibhatta bhagaso mita | ayopakarapariyanta ayasa patikujjita ||

Tesam ayomaya bhümi jalita tejasa yuta |

samanta yojanasatam phuta titthanti sabbada ||

D.i. «Folterplaatsen voor de nijdigaards, gruwelijk, in vlammen gehuld, zeer vreeswekkend, en huiveringwekkend om te aanschouwen, schrikkelijk, vreeselijk, vol lijden. (Ze zijn) vierhoekig, met vier deuren, (zóó) afgedeeld dat elk deel (behoorlijk) is afgemeten; omgeven van ijzeren ringwallen en met ijzer overwelfd. Hun uit ijzer bestaande bodem is vlammend, van vuurgloed vervuld. Ze staan van alle kanten steeds honderd yojana's zichtbaar.»

Hiermede komen in Mahavastu III, 454 de volgende verzen, met eenige wijziging in de volgorde, overeen:

Catukarna 4 caturdvara vibhakta bhagago mita |

udgata yojanagatam samanta yojanagatam || 5 Atha ye narakapraksipta 6 ayasa pratikubjita |

tesam ayomayï bhümi [pra]jvalita tejasamyuta || 7 Kadaryatapana ghora 8 arcimanto durasada | romaharsanarüpa ca bhïsma pratibhaya dukha ||

' Makav. III, 454 heeft tegen de maat: ity ete asJa mahanaraka.

2 Mahav. t.a.p. heeft raudrasatvehi.

s Alsook in Anguttara-Nikaya I, 141.

4 De tekst in Mahav. I, t.a.p. heeft catuhkala, eenvoudig oen schrijffout.

5 Niet wezenlijk verschillend heeft de parallelplaats samantao chatayojanam.

6 Corrupt voor ayahprakarapariksipta, zooals de parallelplaats heeft.

7 De parallelplaats heeft tejasa yuta.

8 De tekstuitgave Mahav. I, 9 is foutief. Mot behulp van de var. 1. is licht te herstellen: kadaryatapana ghora.

Sluiten