Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleken met de overeenkomstige in verwante talen, naar volledigheid gestreefd. Dat die volledigheid op verre na niet bereikt is, zal niemand verwonderen, die soortgelijk werk onder handen heeft genomen. Hoewel het klankstelsel van 't Fidji niet zoo murw en verweerd is als dat der Polynesische dialekten, is het toch in veel gevallen alles behalve gemakkelijk den ouderen vorm der woorden te herkennen. Buitendien zijn mij zonder twijfel niet weinig woorden ontsnapt, wier overeenkomst met Indonesische anderen duidelijk zullen voorkomen, omdat hun tegenhangers mij niet voor den geest stonden.

Achter de eerste woordenlijst volgt eene andere, welke bestemd is om de lexikale overeenstemming tusschen Samoa en Maori met de Indonesische talen aanschouwelijk te maken. Deze lijst is nog onvollediger dan de vorige, doch, naar ik mij vlei, niet te klein voor eene proeve van behandeling.

De verkortingen, waarvan ik mij in de volgende bladzijden bedienen zal, vindt men hieronder opgegeven. 1

Amb Ambonsche tongvallen.

Aneit Aneityum.

Bal Balineesch.

Bat Bataksch.

Bent Bentenansch.

Bik Bikol.

Bis Bisaya.

Bug Bugineesch.

Bur Burusch.

Cer Ceramsch (Seransch).

Day Dayaksch.

F Fidji.

Form Formosaansch.

Ibn Ibanag.

Jav. of N. J Javaansch of Nieuw-Javaansch.

O. J Oud-Javaansch, al. Kawi.

Lamp Lampongsch.

Mad Madureesch.

Mak Makassaarsch.

Mal Maleisch.

Mao Maori.

Marq Marquesas.

1 In deze lijst is het Aneityum toegevoegd; en zijn de termen Bul. — Bulusch en Pak. = Pakewasch, resp. vervangen door: Tombul. = Tombulusch en Tont. = Tontemboansch. (Noot van 1916).

Sluiten