Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zelfs aan 't begin. Zoo ontstaat bijv. vudi uit punti, doch evenzeer dali uit tali, dule uit tule, e. dgl. Soms heeft de tenuis zich naast de media staande gehouden, bijv. tule naast dule. Waarom naast tangi, M.P. tangis, e. a. de t niet in de media is overgegaan, kunnen wij niet verklaren; het is trouwens eene zaak van ondergeschikt belang, daarvan een oorspronkelijk verschil tusschen de t van tangis en die van tali geen sprake kan wezen. Intusschen moet opgemerkt worden dat het F. in zijne zucht om zelfs aanvangstenues te verzachten niet zóó geheel alleen staat als op 't eerste gezicht lijkt. In 't Jav. bijv. treft men een aantal woorden aan waarin ke- is overgegaan in gé\ ook komt, hoewel zeldzamer, ba- uit en naast pavoor-, o. a. in bagëlen = pagëlen; bagupon, bakupon = pagupon, e. dgl. Een merkwaardige wisselvorm van 't voorgevoegd voornaamwoord tak is dak, O. J. ook ndak, doch in dit geval zou de t ook de verscherping van een oudere d, nd kunnen wezen.

Terwijl in 't Jav./ slechts sporadisch b wordt, geschiedt dit in 't F. meermalen, bijv. in ba, tak — PANG. Een vasten regel voor dezen overgang heb ik niet kunnen ontdekken. Alleen kan men zeggen dat het F. ten opzichte der p nauwkeurig overeenstemt met het Polynesisch, voor zooverre het alleen d&ar b uit p laat ontstaan waar 't Samoa en Maorip vertoonen, doch overal v heeft, waar Sam. ƒ en Maori h of wh uit/ ontwikkeld hebben. Deze overeenstemming tusschen F. en 't Polyn. is een van de vele, later te melden feiten, welke het bewijs leveren dat F. en Polyn. één gemeenschappelijk leven geleid hebben lang nadat zij zich van hun Indonesische verwanten gescheiden hadden.

Het Samoa, gelijk zooeven gezegd, heeft overal/, waar 't F. v vertoont, en wel niet alleen d&ér, waar de grondtaalp had, maar ook in gevallen waar 't Jav. meest eene b, soms eene w heeft, en de grondtaal, evenals 'tTombulusch, Sangirsch en eenige andere dialekten, eene w moet gehad hebben. De voorbeelden ter staving van dezen regel kan men passim in de twee woordenlijsten vinden. Wat volgt hieruit? Het feit datp in 't Sam./, in 't F. v wordt, bewijst op zich zelf niets. Er bestaat geen bijzondere verwantschap tusschen het Ossetisch en 't Nederlandsch, al is eene Oudarische/in eerstgenoemde taal ƒ, in de laatste v geworden. Ook is het geen blijk van een noodzakelijk verband dat een M. P. wanua in 't Sam. als fanua, in 't F. als vanua voortleeft. Maar het feit dat geen w in 't F. door v vervangen is dan waar Sam. de ƒ vertoont, en geen F. b uit w spruit dan waar Sam. p heeft, is onverklaarbaar, zoo niet één van deze twee onderstellingen waar is: öf b = Sam. p is gesproten uit eenen anderen klank dan de w, bijv. in wanua, land; öf F..en Sam., — bijgevolg Polyn. in 't algemeen — hebben eene gemeenschappelijke geschiedenis gehad vóórdat zij zich van elkander

Sluiten