Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer te kennen geeft, evenmin als ons ik, ofhetHoogd. mich, dich, welke laatste etymologisch aan è'/iteye, aéys beantwoorden.

Als zwakkere, doch niet enklitische vormen gebruikt het F. eda, enz. voor keda, enz.; era voor i ra1; als enklitisch zijn te beschouwen u voor au; da, enz. voor keda; ni voor kemuni; drau voor kemudrau; dou voor kemudou; ra, enz. voor i-ra. Ko in den 2 ps. wordt gebruikt als het gezegde volgt2.

Bij onderlinge vergelijking der vormen in bovenstaande tabel ontwaart men dat alle vier talen de k van M. P. aku hebben uitgestooten, in strijd met hun eigen klankstelsel'. Uit zulk eene overeenstemming mag men opmaken dat de uitstooting reeds geschied is in den tijd toen F. en Pol. nog één taal uitmaakten.

Keda, Sam. Ita, Tonga kita, is natuurlijk het Indon. kita. Ta is in de Westelijke talen de vorm van het aanhechtsel, doch komt in 't Pampanga ook alleen staande, ten minste in het tweevoud, voor; terwijl 't Ibn. itta heeft.Eda kan eene verzwakking van keda zijn.maarevengoedhetDay.ita.

Kei isTombul. kai,Tond. ni-kai(eig.=F. z'kei),Pamp. ke en i-ke,Day. i-kai. Meer gewoon in Indon. is kami, dat ook in 'tTombul. enPamp. als synoniem van kai, ke in zwang is4. Mami treedt in 't O. Jav. gewoonlijk als genitief van kami op; in 't N. Jav. wordt mami ook als nomin. en accus. gebruikt, en niet alleen als meervoud. Ma weet ik niet anders te verklaren dan als eene verminking van mami; in allen gevalle is 't F. hier ouderwetscher. Tonga kima staat voor kema, hetgeen niet ver van kei-mami afstaat.

Ik o is Indon. ikau; ko=kau, O. J. ko, kon, N. J. ko. Mao. koe kan identisch zijn met Jav. kowe, of is althans zeer na daarmede verwant5. Kemu is Indon. kamu6; kemuni staat het dichtst bij Sang. k a m ë n e; een soort-

1 In Hoofdstuk VI zal aangetoond worden dat era ook als betrekkelijk voornw. dienst doet.

1 Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar Hazlewood's Grammar (1850), bl. 28 en 53, vg. en Hoofdstuk VI van dit geschrift.

3 Het Sam. aü van Prof. F. Müller in diens Grundriss der Sprachwissenschaft, II, 2, (1882), 24 is foutief.

4 Uit kami is ook gesproten 't Anudha i-gami, Maliaga gami, Api ning-gami, Erromango kam, Bauro me (in meerv. me-u), Ulaua i-ame, Aneit. ai-ama, Jaluit kim. Geen enkele dezer zoogenaamde Melanesische talen heeft kei, noch m ami, zoodat ze in dit opzicht althans van 't F. afwijken.

r' In 't Anudha en Mahaga luidt de overeenkomstige vorm igoi; Bauro ioi; Ulawa ioi, oi; Jaluit kwe; Tarawa ngoe.

G De verzwakking van den klinker dor eerste lettergroep is klaarblijkelijk een gevolg van den oorspronkelijken klemtoon; dat kamu in de M. P. grondtaal oxytonon was, blijkt uit de overeenstemming van Tag., Bis., Ibn. kamu met Bat. kamu.

Sluiten