Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze als kemundrau verklaren: ze veronderstellen een Mao. kon-dua, kon-rua, Sam. këmundua, këmun-lua; daaruit werden korrua en ko(m)ullua, en eindelijk korua, ou-lua. Het Tonga kimo-ua, waarvan moua eene verminking is, gelijk Sam. lua van öu-lua, kan men desnoods uit een këmu zonder sluitende nasaal verklaren.

De eenparigheid waarmede het telwoord voor drie, tolu, Mao. toru, M. P. tëlu, verzwakt is tot tou, in verband met tallooze andere punten van treffende overeenkomst, wettigt de gevolgtrekking dat de verminking van tolu reeds dagteekent uit het tijdperk der éénheid van F. en Pol.1. Eene schijnbare uitzondering maakt het Tonga met tau tolu, enz. Doch het is niet moeielijk te ontdekken dat dit tolu in betrekkelijk jongen tijd is toegevoegd, toen men niet meer gevoelde dat tau reeds uit een ouder tatou, taou verschrompeld was. Tau tolu is dus een pleonasme. Wat eindelijk F. dou in kemudou (d. i. kemundou) tegenover tou in keda-tou, keitou aangaat, ook dit laat zich verklaren als men kamun ten grondslag neemt; immers -nt wordt in sommige talen lichter -nd, dan t zonder nasalen voorslag d\ zoo bijv. wordt in 't Nieuw Grieksch de vx als nd uitgesproken, maar anders heeft de r de oude uitspraak bewaard.

2. Bezittelijke voornaamwoorde7i. De aanhechtsels, waarmede in 'tM. P. de bezittelijke voornaamwoorden worden uitgedrukt, zijn in 't F. nog gaaf gebleven, doch hun toepassing is eenigszins beperkt geworden. In 'tPol. hebben zij slechts zwakke sporen achtergelaten en worden ze in geen geval meer als levende grammatische elementen gevoeld. Het is van eenig belang de aandacht op zulke sporen in 't Pol. te vestigen, omdat, voor zoover ik weet, niemand ze nog heeft aangewezen.

In 't Mao. zijn de woorden voor oudere broeder of zuster, en jongere broeder of zuster, nl. tuaka-na en tei-na of tai-na voorzien van 't aanhechtsel des 3 persoons, M. P. n a. Het is bekend dat in de Indon. talen dit aanhechtsel niet altoos met ons bezitt. voornw. te vertalen is, maar dikwijls door ons lidwoord en soms in 't geheel niet moet weergegeven worden. Naverwant in gebruik, ofschoon niet in oorsprong, is het zoogen. relatief of lidwoord, bijv. in 't Jav. kang, sing. Daar de aangehaalde Mao. woorden eene tegenstelling vormen, komt, syntactisch, de -na van tuaka-na en

1 De overeenstemming heeft te meer beteekenis omdat in de overige zoogen. Melanesische talen het telwoord in 't geheel niet of op andere wijze verzwakt wordt, en in sommige dier talen zelfs eene geheel andere plaats inneemt; dus in pl. van F. keda-tou: Anudha tolu ga, Mahaga tolu gita, Ambrym keng sul, Erromango kosin disil, Aneit. aka-tai, Jaluit ki^-il of 1; voor F. kei-tou dezelfden, achtereenvol¬

gens: tolu gami; ook Mahaga, gema; kamin disil; aium-tai; kimi *HL Wie ziet niet dat al deze vormen veel verder van die in F. en Pol. afstaan dan deze laatste onderling ?

Sluiten