Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijvoegen dat die taak mijne krachten zou overschrijden. Hier komt het mij er vooral op aan aan te toonen, dat, welke verwanten ko in Indonesië ook hebben moge, de toepassing er van een eigenaardigheid is van 't F. en 't Pol., die ook in dit opzicht als eenheid optreden.

Het gewone bepalend lidwoord luidt F. a of na. Hazlewood komt door redeneering tot het besluit dat het een onbepaald lidwoord is. Daar de redeneering in elk opzicht verkeerd is, laat ik ze in haar geheel volgen om ze later te weerleggen. Er wordt dan van a gezegd, dat men het bezigt: «1. Before common nouns as, a tamata, a man 1. 2. Beforepossessivepronouns; as, a noda, ours2. 3. Before verbs when they have a participial sense; as,

0 ira na soko, those sailing3; here however tamata may be understood as o ira tamata sa soko4 ; 4. It is used before particles which indicate the poss. case; as, a nei, a mei, a kei. From the above various uses of it, a is evidently an indefinite article.» Het zou een raadsel wezen hoe iemand zulke geschikte voorbeelden kan aanhalen om zijne eigene stelling te niet te doen, indien men niet dadelijk begreep dat het Engelsch den schrijver parten heeft gespeeld. Dewijl bijv. «my father» geen bepalend lidwoord vertoont, en a tamangku, wel, wordt a niet met een Engelsch the gelijkgesteld. Niettemin beteekent «my father» de vader van mij, ó ncatjg /.iov, niet: een vader van mij. Ten overvloede wil ik eenige op goed geluk verzamelde voorbeelden uit de Bijbelvertaling aanhalen, en wel uit den nieuwsten druk van 18845.

Beginnen we met Mattheus 1,1 \ A i-volavola ni tubutubu i Jisu Karisito, na luvei Tavita, na luva i Eparaama, «het boek des geslachtes van Jezus Christus, des zoons Davids, des zoons Abrahams»; 2: A tama i Aisake ko Eparaama; ka6 tama ijekopeko Aisake», d.i. letterlijk: *-de vader van Isaak (was) Abraham»; en de vader van Jakob (was) Isaak; 6: ka tama i Tavita na tui ko Isei, «en de vader van Davida^w koning (was) Isaak»; 6: ka tama

1 Tavita na tui ko Isei, «en de vader van David^w koning (was) Jesse». Zoo kon men voortgaan: elk vers om zoo te zeggen levert de bewijzen datHazlewood's bewering onjuist is. Dat echter 't F. het bepalend lidwoord wel eens in gevallen gebruikt waar 't Engelsch dat niet toelaat, spreekt van zelf; men

1 De juistheid dezer vertaling moet eerst bewezen worden.

2 Hieruit blijkt juist het tegendeel, want «ours» is de of 't onze.

3 Dus zoo bepaald mogelijk; onbepaald zou wezen «some sailing».

* Het doet niets ter zake of men «menschen» al dan niet er onder te verstaan heeft:

«de zeilenden» of «de zeilende menschen», beide is even bepaald.

6 Ik neem deze gelegenheid te baat om mijnen vriend, den Heer Robert Needham Cust te Londen, aan wiens welwillendheid ik het te danken heb dat ik dozen druk reeds lang heb kunnen gebruiken, hier openlijk mijnen dank te betuigen.

r' Samengevloeid uit ka «en», en a.

Sluiten