Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan zijn ; of uit een denkbaar ouder parangnunu is de n uitgestooten. In para-h u n uh u n u, in t vuur roosteren ofbakken, ontmoeten wij hun u, een andere stam dan tun u, doch van nagenoeg gelijkebeteekenis. Nemen wij aan dat ook in parangunu de stam h u n u vervat is, dan zou zich de ng inderdaad het eenvoudigst laten verklaren uit de sluitende nasaal van b a r a n g.

Behalve de bereids vermelde voorvoegsels bezitten 't F. en Pol. in secundaire stamwoorden nog andere, wier opsporing en verklaring in eene volledige spraakkunst dier talen niet zou mogen ontbreken. Tot dezulke behoort «in F. alewa, vrouw; Pol. atua, god, heer; e. a. Op enkele er van zal ik de aandacht vestigen in de woordenlijsten, doch het ligt buiten mijn bestek daarover in uitweidingen te treden. Mijn hoofddoel is geen ander dan helder te doen uitkomen dat het F. en Pol. niet slechts denzelfden grooten voorraad van elementen geërfd, maar ook hetzelfde gebruik er van gemaakt hebben; aan te toonen hoe die talen tot zelfs in kleine bijzonderheden hun verwantschap met de Indonesische niet verloochenen.

HOOFDSTUK V.

Woordvorming door aanfiechfsels.

In rijkdom aan affixen staan het F. en het Pol. bij hunne Indon. verwanten niet achter.

Men zou die aanhechtsels kunnen onderscheiden in dezulke, die in aard overeenkomen met de suffixen der Indo-Germaansche, Ural-Altaïsche, Semitisch-Hamitische en andere taalfamiliën, en in dezulke, die dienen om hetzelfde uit te drukken als de richtingaanduidende partikels welke met werkwoorden, zoo het heet: samengesteld worden. Er zijn ook andere indeelingen denkbaar, al naar mate van het oogpunt van waaruit men die verschillende aanhechtsels overziet, doch welke waarde zulke indeelingen anders ook hebben mogen, in dit geschrift zal ik mij er toe bepalen de aanhechtsels zóó te rangschikken dat de feiten zoo duidelijk en geleidelijk, als mij mogelijk is, in 't licht gesteld worden. Gemakshalve en om eindelooze herhalingen te vermijden zal ik de affixen in den oorspronkelijken vorm opnoemen.

1. An, F. en Pol. — a. Achter substantieven geeft dit hetzelfde te kennen als in onze taal het suffixe —ig, het adj. —rijk, als laatste lid eener samenstelling, en verwante suffixen ofwoorden.DuskomtvanF. ngkele, grond, ngkelengkele-a, smerig; van songko-songko, vuilnis, mesthoop, songkosongko-a, vol vuilnis; van somo, aarde, somosomo-a, smerig;

20

Sluiten