Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.J. tëpi, Mal. tapi, Bat. topi; voorts O.J. bungah, Day. bungah, Ibn. bunga, bloesem, bloem, naast O. J. wunga, Mal. bunga, Tag„ Bis.' bunga >. In 't Sang. treft men ettelijke malen eene toegevoegde j aan-o a in dalak.se naast dalaki, slecht, leelijk, Ibn. darakai; maholesë, schoon hef, naast mahole, Bat. uli; hier kan j beschouwd worden als plaatsvervangster van eene hHet Bug. laat wel eens eene j in plaats treden van r: arukisi, schrijven, naast ukiri, schrijven op, Mak. ukiri; ook wel van h\ otori, zetten op; botorëng, dobbelen met, Mak. bótoro, dobbelaarvgl. Tombul. waturu, Jav. botoh, Mal. turuh. Omtrent den oorsprong der s in Bug. enresi, wisselvorm van enreki, aanvallen op, verkeer ik in t onzekere. Wat het F. betreft, dit kent ook naast <?a een ya: bun u-da of butuda, naast bunu-ya, instoppen, dichtmaken. Dit heeft veel van Jav. untoni, butom, dichtmaken, toestoppen; doch een bijvorm van buntu, • J. wuntu is buntët, zoodat het zeer wel mogelijk is dat het F. bunu of butu op een of anderen medeklinker uitging. Het spreekt wel van zelf dat elke beslissing omtrent den aard der schijnbaar toegevoegde 8 voorbarig is zoolang de woordenschat van 't F. nog zoo onvolledig als thans door taalveigelijking onderzocht is. De spraakkunst is in dezen afhankelijk van het lexicologisch onderzoek.

De y vervangt in 't F. meermalen eene oudere h 3. Zulk eene y vertoont zich naar het schijnt, o. a. in taya, kappen, snijden. Daaruit volgt volstrekt met dat dey vóór an altoos tot eene h te herleiden zou wezen, te minder

°m n" alleilei taalfamiIiën de y ter vermijding van gaping ingelascht wor t Bijzonder vaak treft men y aan achter eene u, zelfs waar deze u oorspronkelijk eenen medeklinker achter zich had; bijv. van donu, recht, komt donuya, in een rechte lijn zijn met; buku-ya, aaneenknoopen; vu-ya, c avu-ya, lavu-ya, wasschen (niet van 't lichaam of't hoofd); dromutfa' en vakadromu(Ja, laten zinken, maar ook vakadromuya, van dromu' zinken; bunuya en butuya naast bunuda; e. a. Ongelukkigerwijze laten zich de aequivalenten van deze stammen in 't Indon. niet met volkomen zekerheid geven. Ik denk dat donu, Sam. tonu, recht, te vergelijken is met Ibn. tunung, rechte richting, doch de klinker der eerste lettergreep wijkt eenigszms af. In 't Sam. en Mao. zou dit niets te beteekenen hebben, maar

klilw! Br en T? Werpen regelmatig eene sluitende h af, doch deze blijft terug yó«5r Bis en Ta»'rnet + bUngahan' ^ ingaan luidt/zoo vol|t dat

wint M P f' °Vere®nstemmei1- Trouwens ook aan 't accent is dit zichtbaar,

ZpevanBay enO XZ0U°P 6ren bUngA' te^^aat Ibn. bunga aan do

2 Vgl. v. d. Tuuk, Bat. Wdb. (1861), onder uli.

3 In 't Grieksch gaat y omgekeerd nu en dan in h over- biiv in no - qt-

bewijs dat de klanken y en h voor verwisseling vatbaar zijn. "

Sluiten