Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval zou taka reeds om eene andere reden op zijne plaats wezen. Dat t a k a ook vereischt wordt achter woorden, met een infix afgeleid, ziet men aan k 1 nau-1aka, volgens Hazlewood: «to take a thing to a person to do», doch klaarblijkelijk niets anders dan «(door) een ander laten overnemen, of vervoeren» van kinau, verouderd partic. pass. van kau, nemen dragen. Ik zwijg van vakavinaka-taka, maken dat iets goed wordt,' omdat v 1 n a k a als adjectief in de levende taal in gebruik is.

Behalve in de reeds omschreven gevallen pleegt het dubbelaffix aki, akan geen t vóór zich te krijgen. Derhalve niet, wanneer het zulk eene betrekking aanduidt als wij uitdrukken met behulp van «wegens, om, ten behoeve van, voor». Bijv. van tangi, weenen (intr.)is het transitief t a ngida, beweenen; tangidaka (d.i. tangis + akan) schreien wegens, treuren om; masu-ta, verzoeken aan; vakamasu-ta, smeeken, een verzoek doen om; masulaka,smeeken voor; vgl.Jav.wat denzin betreft: djalukake, e. dgl. Evenmin bij eenvoudige factitieven: duru, ingaan (intr.): durum-a, ingaan(tr.):<Jurumaka, in doen gaan; vuso,schuim; schuimen; vusolaka, doen schuimen; ook: schuim uitwerpen, en in' zeepen; noch bij die werkwoorden welke men zou kunnen bestempelen als transitieven met zakelijk object en voor welke onze taal, 't Engelsch, enz. dikwijls geen andere uitdrukkingen bezitten dan die waarmede ook de transitieven opan of i vertolkt worden; als daar zijn: dau raka, (iets) zeggen, uiten; davuraka, optrekken, uittrekken (uit den grond), en davuta;

o vi 1 a k a, (voedsel) in stukken breken of snijden, waarmede ook dovi-a te vertalen is, alleen is het eerste, gelijk over 't algemeen de woorden op - aka meer intensief; dresulaka en dresuka, scheuren; drutilaka endruti-a afscheuren; ilovaka en ilova, zich spiegelen; kaliraka met geweld afrukken, doch k a 1 i - a scheiden ; k a i n a k i, gezegd (d. i. geuit) worden ; 1 e k ï r a k a, uitgieten, en 1 e k i a, gieten ; m u s u 1 a k a, afsnijden intensiever dan musuka; rubilaka, dooden; sakolakaen sakoda' iets kloppen, beuken; samu 1 aka, met een knuppel (i-samu) slaan,' intensiever dan samuta; sovaraka ensova, iets uitstorten ; t a 1 a k a' m stukken snijden; tabonaka, verhullen; t a v i r a k a, iets met een bezem' (i-tavitaviraki) vegen, iets afborstelen, en tavi-a,('thoofd)borstelen; tutuyaka, ontsteken, en tungiva, aansteken; vidikaka, met de vingers kloppen, intensiever dan vidika. In plaats van v u n i-taka, geheim houden, naast vuni-a, verbergen, zou men wellicht niet de fverwacht ebben, doch de juiste beteekenis zal wel wezen «verheimelijken»; aan onze partikel «ver-» 1 in vermeerderen, e. dgl. beantwoordt juist t'aka.

er 'iwLTTH dit °°k,m '\H00gduitsch ver luidt5 waar ons ver door verloop uit i ét ontstaan is? bijv. in vcTTijzcn.

Sluiten