Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vutulaka, (den stamper) stampend bewegen, terwijl vutuka, iets (in den vijzel) stampen is, verschilt oogenschijnlijk weinig of niet van een denkbaar vututaka, hetwelk eigenlijk «stampen met» zou beteekenen. Nog andere toepassingen van aka, die zich moeilijk onder vaste rubrieken laten rangschikken, treft men aan in : kelivaka, (een paal) ingraven, doch keli-a, (een gat) graven; vekadaka, (iets) uitschijten; vekatïa, beschijten: (Jukiraka, naast du kit a, omwroeten, ómwoelen; vakadalaka, bij vergissing iets doen, terwijl vaka^ala is «in dwaling brengen». Opmerkelijk en geheel in overeenstemming met het Sam. is 't gebruik van a k i bij intransitieven met het voorvoegsel vei, Sam. fe:veidroyaki, in alle richtingen vlieden; v e i 1 i w a y a k i, van verschillende kanten waaien, van li wa, blazen, waarvan liwakaofliwara, blazen tegen; vei nan uyaki «revolvere animo», bij nanu, waarvan afgeleid is nanuma, denken aan; het trans, van veinanuyakiisveinanuyaka.

Deze laatste woorden op y aki, y aka, evenzeer als de vroeger aangehaalde op 1 aka, hebben een onmiskenbaren familietrek gemeen, zoodat zich onwillekeurig het vermoeden bij ons opdringt dat ze naar één model gemaakt zijn. De zucht naar symmetrie, die zich in alle talen, al is het niet altoos op dezelfde wijze, doet gelden, kan aan 'tF. niet vreemd geweest zijn. Wat dey aangaat, hebben wij bij de beschouwing van de aanhechtsels i en an gezien, dat die klank licht uit eene w en ook uit eene h kan ontstaan. Zulk eene y behoefde slechts in een zeker aantal woorden op hare plaats te zijn om zich later in gelijksoortige uitdrukkingen in te dringen. Eene / hebben wij vóór z' of an niet aangetroffen, doch in 't Sang. komt die medeklinker als eenvoudige klinkerscheider voor; in plaats van 't meer gebruikelijke onggotan, begiftigd, van onggo, verkiest de vertaler van 't Evangelie van Lukas onggolan. Ik vermoed dat ook in 'tF. of de moedertaal van F. en Pol. de l wel eens zoo gebruikt werd, en dat daarom de woorden op laka lichter op de leest geschoeid konden worden van gelijksoortige uitdrukkingen waarin de l tot den stam behoorde, doch ik mag niet verhelen dat het mij niet gelukt is één enkel voorbeeld te vinden waarin de l onbetwistbaar als stamuitgang moet beschouwd worden.

Op de schijnbaar ingelaschte medeklinkers die te gelijker tijd vóór de afleidingen op i, a en vóór die op aki, aka voorkomen, is alles van toepassing wat daaromtrent vroeger gezegd werd. De n is zonder twijfel meermalen ephelkystisch; o. a. in kai-naki. gezegd worden; trans. act. kaya. Zulk eene n ontmoet men ook in 't Sam. vóór hetzelfde affix; infe-èi-naï, elkander opeten, van stam &i, Mao. kai, uit k an i = F. kani. — Over de afwisseling van de t eens stams met eene r in (Javütaendavurikais bereids gesproken ; denzelfden dubbelvorm vinden wij in n g u t a k a of

Sluiten