Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desanimarse los Espanoles de ver & su oposicion tan desiguales fuerzas, pero sirvió en esta ocasion la esperiencia de Tabasco, y Hernan Cortés se detuvo poco en persuadirlos ó. la batalla, porque se conociaenlossemblantes y en las demostracïones el deseo de pelear».

Het object staat onmiddellijk achter 't gezegde. Dat is een algemeene regel, en bij de werkwoorden welke met de aanhechtsels i en an, aki en akan voorzien zijn, een natuurlijk gevolg daarvan, dat gezegde aanhechtsels eigenlijk voorzetsels zijn. De voorzetsels nu gaan in t M. 1'., even als in de nieuwere Idg. talen, het door hen geregeerde substantief onmiddellijk vooraf. Bij de zoogenaamde «Indefinitive Transitives» wordt het aanhechtsel verzwegen, doch dat verandert natuurlijk niets aan t innig verband tusschen 't gezegde en zijn voorwerp. In die M. P. talen, welke den accusatief uitdrukken met behulp van een voorzetsel, heerscht eenige meerdere vrijheid, omdat het voorwerp der handeling genoeg door 't voorzetsel gekenmerkt wordt1.

Een eigenlijk adjectief of hoedanigheidswoord, als attribuut, volgt steeds het bepaalde substantief; bijv. F. a tamata vinaka, de goede man; Mao. te tangata pai; Sam. ö le tangata lelei. Deze regel is algemeen in 't M. P., en zulke constructies als inTag. magaling na tauo, en mahal na Virgen, en dgl. in 'tlbn. maken slechts eeneschijnbare uitzondering, want het zijn min of meer rhetorische uitdrukkingen, die eigenlijk beteekenen optimus hominum, Virgo sanctissima, ofdevereerenswaardige der Maagden.

Zoo er eenstemmigheid heerscht onder alle M. P. talen ten opzichte der plaatsing van 't attributief adjectief, niet hetzelfde kan men zeggen van de wijze waarop twee substantieven samengesteld worden. In verreweg de meerderheid dezer talen wordt het bepalende substantief, gelijk het adjectief, achter 't bepaalde geplaatst. Dit is een vaste regel in 't Malagasi en de talen van Indonesië met uitzondering van Timoreesch, Rottineesch, Ceramsch, Ambonsch, Burusch, enz., om van 't Nufoorsch niet te gewagen -. Het F. sluit zich geheel en al aan bij de westelijke verwanten; dus: burekalou, 't godshuis; wangka-vode, pagaaiboot. In dit opzicht staat het F. lijnrecht tegenover de meest oostelijke talen van Indonesië en tN ufoorsch, trouwens in schier alle opzichten vertoont het al heel weinig aanrakingspunten hiermede; veel meer met andere, o. a. Bug., Sang.,Niasch, ofschoon wel niemand hieruit het besluit zal trekken dat het F. nauwer verwant is met de drie genoemde talen dan bijv. met Javaansch of Dayaksch.

Voor zooverre ik heb kunnen nagaan, stemmen de Pol. dialekten, met ééne straks te vermelden beperking, met het F. en het westelijke Indon. en

i O. a. in 't Ibn.; zie de Cuevas, Arte, p. 326, vg.

° Ygl. Brandes, Bijdrage tot de verg. klankleer (1884), blz. 20, vgg.

Sluiten