Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lambe synoniem is met lati, moet bati met lati verwant zijn; het staat tot bati als lambe tot Mal. bibir (vgl. Teve).

Bava, slamdek, bovenplank van een boot. Mal., Sund., Jav., Mak., Bat., Day., Tag., Bis. papan, Mig. fafanS, Bur. haha, Kei. fofan plank, vloer. Daar hetzelfde woord in 't Sam., Mao., Tonga papa luidt, zou men in 'tF. baba verwachten, doch er is op zich zelf niets onregelmatigs in den overgang van p in v, en daarenboven zij er aan herinnerd dat b en v in 't F. meermalen wisselen. Nauwkeurig met bava komt overeen 't Nufoorsch ambafën, daargelaten den voorslag eener a.

1. Bebe, vlinder. Mak. pipi-pipi, Mao. pepepe, Sam. pepe.

*2. Bebe, cunnus. Eigenlijk wel de lippen; vg. Jav. bebek, Mota veve. Zie Tebe.

*Beluka, buigen, krommen. Vgl. Mong. mobelung, krom;Mad. bil uk, zich buigen.

Benu, afval, mest. Wellicht het Mong. bonog, afval. Het Sam. heeft zoowel penu, afval, als panupanu, besmeerd. Dit laatste komt uiterlijk overeen met O. en N. J. banu, water; Mak. babanu en N.J. baiïon, vocht om de tanden zwart te maken. Neemt men verder in aanmerkingdat banu in anggarap-banu, «maandstonden» beteekent, dus met sukër, vuil, drek, maandstonden, samentreft, dan schijnt de gelijkstelling van benu, panu en banu gewettigd. Al deze schijnbaar tegenstrijdige opvattingen laten zich wel verklaren, als men de beteekenis van «vloeiing» ten grondslag legt. Het Mao. honu, water, moet ontstaan zijn uit eenen vorm wanu of wënu; de F. b en Sam. / kunnen óók uit eene w ontstaan zijn; het opmerkelijke is alleen dit, dat het Mao. eenen anderen weg is ingeslagen dan 't Sam. en F., en dit laat zich het eenvoudigste verklaren door te veronderstellen, dat het Mao. uit de bestaande wisselvormen eene andere keuze heeft gedaan, en wel omdat het eene andere beteekenis aan 't woord hechtte. Wisselvormen met w en b komen in 't O. en N. J. meermalen voor, en er is geen reden waarom zulks ook niet in de moedertaal van F. en Pol. het geval zou geweest zijn. Ook in'tF. wisselen 3 eno.a. in betelei of vetelei, millioen; aan F. v beantwoordt Mao. li.

Bibi, zwaar, gewicht; bita, drukken op. Vgl. Jav. p i p i t; m i p i t, drukken, persen ; m 1 i p i t, platdrukken. In bibi-voro en kabibi, gekneusd, gekwetst, kan bibi evengoed Jav. pip is wezen; kabibi ware dan letterlijk k a p i p i s, gebruikelijker k a p 1 i p i s, gekneusd. De wortel p i t maakt deel uit van de secundaire wortels Jav. apit, tjëpit, rupit, su p i t, d j ë p i t, ga pi t; voorts Mal. dim pit, himpit; Tag., Bis. dapit, Ibn. dappi t; dit laatste is synoniem met Ibn. pi pit, rand; Jav. met ingeschoven ër, p r i p i t, waarvan m r i p i t, langs den rand, omzoomen.

Sluiten