Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarentegen is 't Keische lar uit eene tweelettergrepig 1 arëh of 1 arah ontstaan, en evenzoo Moasch ra, doch na aftrek van de vormen die ontwijfelbaar of vermoedelijk uit een tweelettergrepig woord ontstaan zijn, blijven er toch nog eenige over die moeielijk anders kunnen verklaard worden dan als oorspronkelijk eenlettergrepige woorden ; o. a. F. dra, dat geredupliceerd dradra luidt.

Dradrakita of drakidrakita, goed geëffend, begaanbaar (van een weg). Vgl. Jav. r ak i t, goed in orde ; voeging, enz.

DRAKI, weersgesteldheid. Hetzelfde woord als Jav. rakit, inrichting, schikking.

DramiAa, likken ; vakadrami, lekker vinden. Van denzelfden wortel als Kamikami<>a (z. d.).

Drano, een meer, plas. Day., Tag.. Bis.,Mal. danau;0.enN.J.ranu; Bent. danou; Bal. danu; Bat. dano. Het Mig. ranu beteekent «water» ; zoo ookTombul.,Tont.,Tond. ranoen 'tNiasche i-danö, doch dit laatste behoort misschien bij het volgende woord.

Dranu, zoet water. Day. danum.

Drata , blok waarop iets geslagen of plat geklopt wordt, kaal. Mal. datar, vlak; Bis. datag, vlakte; O.J. rata, N.J. rata, Mig. ratana, Bug. san rata.

1. Drau, honderd. M. P. r a t u s, wisselvorm: ' a t u s.

2. Drau , blad. Tag., Bis. dahu n, Bik. daho n, Mong., Ponos. dau n, Mal. d&un, O.J. ron, rwan, rondon, Sang., Sumb. rau(n), Day. dawën, Mig. rawinï, Bug. dau ng, gew. Mak. raung. Het Bat. dao n is thans alleen nog in gebruik in den zin van geneesmiddel.

Dra v ata, iemand lastig vallen. Verwant met Jav. repot, angrepoti, iemand last veroorzaken.

Dravu, asch, in dravuisinga, droog als asch door de zon; dravudravua, aschachtig, aschkleurig; doch «stof» in dravu-kasi. Dit laatste dravu zou, ook vormelijk, één kunnen zijn met Mal. d&bu, ofschoon men dan eer drovu of drevu zou verwachten. Daarom acht ik het waarschijnlijker dat dravu gelijk te stellen is met Sea. dawu inkidawuan, asch; en dat het behoudens den voorslag eener dr verwant is met Tag., Bis. abü, N. J., Mak. a w u, Mal. abü. Dat dravu, stof, hetzelfde woord is als d r a v u, asch, mag mén opmaken uit Day. kawo, dat evenzeer beide beteekenissen in zich vereenigt. Tombul. awu is uitsluitend «stof»; doch dit kan voor awuh, Bis. abüg staan, en behoeft dus niet identisch te wezen met Bis. enz. abü.

dravudravua, arm. Zonder twijfel eigenlijk «grauw»; vgl. ons «het grauw». Vgl. Jav. da wuk, Mal. dawuq, grijs; klaarblijkelijk verwant met

Sluiten