Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O.

O, lidwoord; zie Ko.

0<Ta, het moede zijn. Vgl. Jav. lësah, uitgeput, moede.

Olon-A, tot een bundel vereenigen. Vgl. Jav. gëlëng, go long, bijeengevoegd, op een hoop; Day. gëlëng, verzamelplaats.

ongko=ngko. Het eerste staat tot het laatste alsjav. ëngko tot ngko. De theorie van Hazlewooddat ongko het lidwoord o bevat, is onhoudbaar; 1°. omdat, volgens die veronderstelling, ook kongko zou voorkomen, hetgeen niet geschiedt; 2°. omdat o in 't F. uitsluitend bij eigennamen geduld wordt. Hetzelfde is van toepassing op ongkori.

Ono, zes. M. P. ë n ë m.

Oo, wolk; oona, bewolkt. Misschien O. en N. J. a w u n , nevel.

ore, eene boete voor zeker vergrijp; ore-a, beboeten. O. en N. J. r e h , ëreh, regeling, maatregel, bestier; vgl. de Hoogd. uitdrukking «maassregeln».

t. Oso, blaffen. Dit herinnert aan M. P. a s u, hond. Wel is waar wijken de klinkers af, doch eene verwisseling van o en u is in 't F. niet ongehoord, en wat den klinker der eerste lettergreep aangaat, valt op te merken dat eene nog sterker afwijking aangetroffen wordt in 't Ibn. i t u , hond 1, en 't nog zonderlinger Bis. idu.

2. Oso, nauw, eng, gedrongen. Tombul. sëk, O. J. sök, sëk, en met reduplicatie s ë s ö k, N. J. s ë së k , en in gewijzigden zin sok; de o in oso is een voorslag, die men in 't Mal. mang&sak, verdringen, terugvindt.

*Oti, geëindigd, gedaan, op (d. i. ten einde); Tahiti oti, Mota ti. O. J. h ën ti, ë n t i, hetz.; N. J. ën tek , Mal. h ïn t i.

OviJa, bedekken; i-ovi-ovi, nest. Uit vergelijking met Sam. ofi, bedekken; o fan ga, Mao. owhanga, nest, blijkt dat de i niet tot den wortel behoort; deze is dus ov, Sam. of, Mao. owh, d. i. O. J. höb, hëb, bedekking, schaduw; waarvan mang-höbi, beschermen, beschaduwen; N. J. heeft ngahubi, beschermen, beschaduwen, van ahub, dat door verloop als stam beschouwd is geworden; Sumb. heeft mau, d. i. O. J. m ah öb.

R.

Ra, «frequently used before the name of a person, by way of respect». Anders gezegd, het vormt, wat men in 't Javaansch noemt, Krama-Inggilwoorden. Volkomen dezelfde functie heeft r a in 't O. J. en Mig. In 't N. J. zijn nog ettelijke van zulke woorden bewaard gebleven, zooals ram a, raka, rayi; O. J. rena, moeder; Mig. reny. De bewering van Hazlewood

1 In 't Ibn. wordt de 8 vóór eene u era. a gewoonlijk t, als ware het om 't evenwicht te herstellen omdat elke t vóór i in eene s overgaat.

Sluiten