Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

turen, mikken; in den Tegenw. T. actief: man i pat (uit mandi pat), mangiripat. Sau zal hier te nemen zijn in den zin van «vallen», Jav. dawuh, bijvormen labuh, rëbuh, djawuh, enz. Vgl. de Skr. uitdrukking drk-pata, blik.

Sava, tempel. O. J. sambah, sambah naast sëmbah, N.J.enSund. sëmbah, Tag. samba, naast simb&han, Mal. sambah, Mig. samba en somba, Mak. somba, Bug. sompa, Bat. somba, Ponos. en Mong. sumba, Sang. s ë m b a, aanbidding, vereering, hulde. Wat het verdwijnen der nasaal betreft, vgl. Tavaya.

Savasava, schoongewasschen; sava, wasschen; savata, met ingelaschte t, wanvorm voor sava. Omzetting van Tag., Bis. basa, Sawu ba h ë, wasschen ; Mak. basa, nat; met F. komt overeen Timor en Rotti s a v ë. Vgl. savu-ya. .

Savu, waterval; afgrond. Naverwant, doch niet identisch met Jav. labuh, bijvormen dawuh, enz., en Tombul. nawu, neerstorten ;Bis. naug, Ibn. nabu, Sang. n awo, Sumb. (kë)n abu , Mak. n au n g. Of de n hier de tegenhanger is van een t of een s, is evenmin uit te maken, als of de s in s a v u aan een Jav. dj of s of d beantwoordt.

savu-ya, *to dash water against a canoe in washing it». Tombul. s ë w u (voor sëwuh), Sang. sëbbu, Tag., Bis. sóbu, schuim, blusschen. De klinker der eerste lettergreep wijkt af, doch in Mal. b as u h, Jav. wasuh, wasschen, hetwelk eene omzetting is van den zooeven genoemden stam, komt de a te voorschijn ; vgl. hierboven savasava.

sawa, «the beach, or seaside»; mata-sawa, «thepartofthebeachwhere canoes are accustomed to come to come to land». Bis. sawang, geul, lagune, Mal. laag water bij de kust.

Se, bloesem; bloeien. Tombul., Tont., Sea, Tond. see (d. i. së), spruit, uitspruitsel.

*Se-A, scheuren, verdeelen. Vgl. Sumb. pësea, scheiden; pësewa, uitzonderen, Hoogd. ausscheiden ; Tombul. sea, afsnijden. Doch vgl. ook J. sewak.

Seleva, snijden; i-sele, mes.Mak. sele, dolk; misschien ook Amb. seit.1

senga, neen, niet. Zonder twijfel samengekoppeld uit se en Nga(z. d.), en dus in vorming te vergelijken met Skr. n ah i, Grieksch ov/i, Lat. nee. Se houd ik voor ontstaan uit rfe, d. i. Jav. de in de de, iets niet zijn; Tombul. rei (dei), Bik. dai, Sam. Ie, niet. Zie verder onder Sam. Ie. Een variant van se is dre in Dredre (z. d.).

seruta, kammen; i-seru, kam. Tonsaw. sosiyud (voor sësirud), Ponos. sosiyur, Sea, Tond. sasurur, sësurur, Tombul. susurur,

' Het hier volgende Sena is geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten