Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wel O. J. sinang, schitterend, rood, vindt men terug in 't Sam. sina, blinkend, waarnaast ook senga voorkomt. Uit het bestaan van zulke varianten in zeer nauw verwante talen als F. en Sam., Day. en Tag., mag men gerust het besluit trekken dat de varianten zich reeds in de grondtaal ontwikkeld hadden. De gewone naam van de zon is mata ni singa, oog van den dag, dus feitelijk dezelfde dichterlijke, maar desniettemin populaire uitdrukking, die over 't geheele M. P. taalgebied in gebruik is en derhalve in de grondtaal reeds moet bestaan hebben: Mal. matahari, Mig. mata-andro, Day. mata 'n andau, Mong. mata in singgai, Amb. le-matai.

*slngana, in de zon bakeren of droogen. De n zou bepaaldelijk pleiten voor eene gelijkstelling van singa met O. J. sinang, ware het niet dat de gebrauwde r in 't F. geheel uitvalt, en de tl zeer wel hier eene ingelaschte klank kan wezen.

slrl, verkeerd; veisirisiria, onderling scheef plaatsen. Vermoedelijkjav. sirih, waarvan nirih «naar bezijden af doen loopen»; Tombul. sere, schuin, en siri, hellen.

SiRO, zie Tiro.

SlSI, a landslip; sisiv-a, to slip upon. Jav. sisip, scheef; nisip, scheef gaan, afschampen.

slsinga, vischlucht; gewestelijk: sisiwa. Verwant met Jav. këtjing, stank als van trassi; Day. kasing, stank, als van kattepis; Jav. pësing, pislucht; en batjin, stinken (als visch, enz.); voorts Jav. ising, ngising, Bat. miting, Lamp. mising, kakken. De wortel is dus tjingoftjin, met variant sing. De ba in Jav. batjin, is identisch met het pref. Day. ba, andere uitspraak van ma.

So, vergadering. Andere uitspraak van OSO (z. d.), O. J. en Tombul. sëk, enz. 1

Sobu, afkomen, afstijgen, aan wal gaan; sobuta, trans. Verwant met Day. sëwu, afstijgen, afkomen, naar beneden springen. Wat de t aangaat, vergelijke men de verhouding van Jav. lëbët en lëbu, binnengaan, onderduiken. Dat dit lëbu of lëbët, mogelijkerwijze van denzelfden wortel als sobu en zelfs als een min of meer synonieme afleiding zou kunnen beschouwd worden, volgt 1°. uit het feit dat de woorden voor «binnen» en «diep, laag», bijv. Jav. djëro en dalëm, beide beteekenissen in zich vereenigen ; 2°. uit de onmiskenbare feitelijke gelijkwaardigheid der vormen van een geheel ander woord, namelijk Tombul., Tond. sëwu, schuim, uitdooven; hetwelk in 't Sang. sëbbu, Bis. sóbu, Bent. sowu luidt, maar in 't Tont. lëwu, Ponos. lowu. Verder sluit zich aan bij lëbu het met dawuh, enz. verwante labuh en labët, neerkomen.

1 Een 2" art. So is hier geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten