Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trans, passief); als trans, gebruikt taya. Vermoedelijk zijn hier twee wortels: tak en tah dooreengeloopen. Wegens 't ondubbelzinnige Mao. tata, kloven, pass. trans, tataki-a, nom. act. tatakanga, is F. tata zeker ook, eensdeels ten minste, hetzelfde woord als Day., Tond. tatak,Tombul.,Tag., Bis., Tont., Sea taktak, Mig. tatak&, kappen, en de varieteit Mal. t&taq, N. J. tëtak en tëtëk, hakken, afhakken. Anderdeels wijst F. taya heen naar een tah, Bis. tatha (voor tatah), tata, kappen, in stukken snijden, N. J. tatah, beitelen; panatah, snijder van poppen. Hoe nauw de twee wortels, met hun varieteiten, verwant zijn, kan ook daaruit blijken, dat Jav. tëtëk, waarbij zich onmiddellijk Sund. tëktëk, Bat. toktok, Bug. tëta, Mak. t a 11 a aansluit, evengoed « een beitel» beteekent als t a t a h. Of talaka, in stukken snijden, hetwelk Hazlewood bij ta brengt, wel er toe behoort, is zeer twijfelachtig; zie tata N° 1. tavaka is door hem stellig verkeerdelijk bij ta gevoegd ; zie tava.

Taba, een der twee zijden, vleugels, partijen. De wortel is Jav. bang, zijde; primaire afleidingen hiervan zijn o. a. timbang, wedergade, tegenhanger, evenwicht, en tambang, touwwaaraan een paard aan weerskanten geleid wordt; het moet ook «overzijde» beteekend hebben, blijkens nambang, oversteken met een veerschuit; Day. tambang is «het tegemoet gaan» en Day. tambangan is volmaakt hetzelfdealsjav. timbangan, nl. weegschaal. Aangezien Jav. brang, zijde, slechts eene versterkte uitspraak van bang is, behoeft het geene verklaring dat sabrang, eigenlijk slechts eene varieteit van tambang, beteekent «overzijde, overwal» en nabrang «oversteken, overvaren». Het F. taba is dus ontstaan uit tambang. Vgl. Badua en Baravi.

Tabaka, de hand op iets leggen, met de hand drukken. Men zou kunnen denken aan Mal. en Day. tampar, Tag. tampél, slag met de vlakke hand, en in dat geval zou de k onoorspronkelijk zijn evenals bijv. in ramaka van stam damar. Doch ik houd het voor niet onmogelijk dat het ware aequivalent van tabak is O. J. tampak,tampak,N. J. tampakoftampëk. Wel is waar is de gewone beteekenis hiervan «als een vlaag, of met vaart tegen iets aanslaan», doch ook wel «met de hand», o. a. in nëmpak-ake, met de hand tegen iets aanslaan.

Taba-KI-dua, aan ééne zijde. Uit taba -f- ki, aan, en dua, één.

Tabana, toevoegen; i-tabani, toevoegsel, aanvulsel. Mal. tam bah, O. J. bijvorm tambëh, het toegevoegd zijn, of anders O. en N. J. tambal, N. J. bijvorm tambël, het ontbrekende aanvullen, bijlappen.

tabonaka, bedekken, verhullen, voor 't gezicht verbergen ; tabono of tabongo, verhuld, verduisterd. O. J. tawëng, tinawëngan, katawëngan, verduisterd, verhuld, voor 't gezicht bedekt.

Sluiten