Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tunu-tunu, warm; vakatununa, opbraden. O. en N. J., Mal., Sumb., Ibn., Mak., Bug. tunu, bakken, blakeren, roosteren; Tont. tono, Tombul. tinono, houtskool.

Turanga, opperhoofd. Samengesteld uit tu, heer, en ranga, hoog, verheven, in 't F. verouderd, maar nog over in Mao. ranga, Sam. 1 anga, opheffen; m a r a n g a, oprijzen; zie onder Sam. L a n g a.

Turu, drup, dakdrup; druppen ; turuva, druppen op. Jav. tu r u h, Day. turo, Tag. tulu, druppen, lekken.

tusunaka, en vakatusa, toonen; tusi, veelkleurige inlandsche stof. Sam. tusi, aanwijzen, toonen, letter, boek, geschrift; tusitusi, gestreept; Mao. tusitusi, schrijven. Dit is voldoende om te doen uitkomen dat F. tusi niets dan eene andere uitspraak van Dusi (z. d.) is. De stammen tusi en t u s a n zijn synoniem, ofschoon het twijfelachtig is of de uitgangen hier wel de gewone achtervoegsels ('enan zijn, en volkomen raadselachtig is de verhouding er van tot de met hen en onderling klank- en zinverwante woorden Mal., Jav. tuding, Sumb. tudji, aanwijzen, en Tag. tudu, mikken, wijzen, aanwijzen, hetwelk vertegenwoordigd is in 'tjav. door de tweelingen : t u dj u, mikken, en t u d u h, wijzen, aanwijzen ; Mak. t j o dj o, Tombul. tundu en turu, Ponos., Tond. tundu, Sea tudu, Bent., 1 onsaw. turo, Mig. turu. Het eenigste wat ik durf besluiten is dat in F. Pol. tus-i en tus-an (waaruit tusa) de^eenedj of cl vertegenwoordigt. Rechtstreeks bij t u san (vermoedelijk uit tudjan) sluit zich m.i. aan Tont. patuusan 1, voorbeeld. Voorts zijn verwant Day. tundjik, insnijden (vgl. Pol. tusi, schrijven), t u n d i n g, beschilderen (vormelijk echter Jav., Mal. tuding), en t u n d j o k, vinger, Mal. t u n d j u k, wijzen, aantoonen; djari tundjuk, wijsvinger. Voor de Da}', beteekenis vgl. Gr. óaxrulog, digitus.

1. Tutu; i-tutu, brandstof2; tutuvaka, ontsteken, in vlam zetten. Van den wortel tu, zwakkeren vorm van tungoftun (z.Tungi). Voorbeelden van tu zijn: Sang. manu, verbranden; Day. tino, aangebrand; Mak. tino, gaar.

2. Tutu, «the border or edge of a thing; the corner of a thing ; fins of a fish». Dit is een lastig woord. Is het O. J. tu tuk, snuit, bek, of O. en N. J. tutug, eindpunt? of O. J. tungtung, tuntung, punt, uiteinde; Mal. tun tung, punt van een kris; N. J. tipje, punt ? Het Sam. t ü 10, «to reach

Do verdubbeling der klinkers duidt in 't Tont. eene eigenaardige rekking aan; uu bijv. klinkt nagenoeg als uë; aa als aë. Zonder twijfel is uit zulk eene gerekte uitspraak voortgekomen Tag. kain, Bis. kaon, beide uit kaën, dit uit kan, uitgesproken als in 't Tombul., nl. tusscken kan (Nedorl. kaan) en kan in.

5 Misverstaan door Hazlewood.

Sluiten