Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel dezelfde rol als anders de toevoeging van suffix a n bij den enkelvoudigen stam.

** Vau, zekere boom, Jav. waru, Sund. id. (Hibiscus tiliaceus), Bug. w a r ü , Mak. b ar ü, Day. b a r o , Tag. b a 1 i b ag o.

Vava, op den rug dragen; vava, trans. O. J. wawa, Mal., Ponos. bawa, Mong., Tag. baba, Sang. wawa (bawa), op den rug dragen.

Vavata, gelijke, gelijkheid. Geheel 't O. enN. J. papada, (iemands) gelijke; evenbeeld 1.

Vekai, andere uitspraak van Vokai (z. d.).

Vela vela, afschuwelijk, verfoeielijk, beschaamd. In beteekenisO.enN.J. hilahila, schandelijk, eene schande, foeifoei, contra fas et mores, kortom: tabu; Tag. hiya, eene schande, zich schamen. Vormelijk lijkt vela het O. en N. J. bela, zich ten dood wijden, vooral: getrouw een hoofd of geliefde in den dood volgen ; kortom : Lat. devotus in alle beteekenissen. Doch b e 1 a is vermoedelijk niet afgeleid van i 1 a = h i 1 a en 't voorvoegsel b a, ouder w a; het is wel synoniem met 1 a b u h (p ë d j a h), maar labuh is ook tijdpunt, seizoen, zoodat bela eene eigenaardige begripsbeperking van Skr. w e 1 a, stonde, ook doodsuur, schijnt te zijn.

Veli, krul, gekruld. Variatie van O. en N. J. wilët, verwikkeld, omslingerd; en lilit, pëlilit, omheen geslingerd, gedraaid; Tont. wilit, w i w i 1 i t, draad; Bis. b i 1 i t, omzoomen.

velo-velo, kleine boot. Mal. biduq, Tag. bilug, kleine visscherschuit; zonderling Bis. bilus, hetz., doch bil uk, Jav. bel uk, loeven2.

1. Vera, overvloedig. N. J. bërah. overvloedig, rijkelijk.

2. Vera, in ka vera, gebroken; bijvorm van kavoro: zie vorota.

Vere, entangled; vereta, to entangle. Naverwant met Bal. wëlët,

omwonden, en met O. en N. J. w i 1 ë t verwikkeld. De beteekenis «samenzwering», die vere ook toekomt, verbindt het met Jav. writ, wërit, hetwelk o. a. ook beteekent «zich gesloten houdende, schuw» en «ontoegankelijk, door ongewijden niet te naderen».

Vesi, naam van een speer; vesivesia, hard. Vgl. O. en N. J. wësi, wsi, Bat. bosi, Mal. b&si, Tont. wasei, Tombul. en Sea uwasaei, Tond. uwasei, Bent. oasei, Ponos. oase, Sang. uwase, uase, Timor., Rotti bësi, Binongko ase, Mong. watoi, ijzer; Bis. wasai, Ibn.watai, bijl. Het verband tusschen «ijzer» en «hard», op zichzelf geen verklaring behoevende, komt duidelijk uit in Jav. tos, hard, tosan, ijzer.

vesu; i-vesu, touw of keten waarmede iemand geboeid is. Jav. pësu,bedwingen; Bis, pisü (minder regelmatig voor posü), drukken, knellen; "

1 Het hier volgende Veka is geschrapt. (Noot van 1916).

2 Het hier volgende Veldld is geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten