Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmerkelijk dat ook bij dit woord, evenals bij 't klankverwante pusër, enz. (zie vl(ïo) de aanvangs-/ in ettelijke talen is weggelaten. Het is alsof p u en u in 't begin van een woord reeds in de grondtaal als gelijkwaardig werden beschouwd ; zoo zou men ook kunnen verklaren de gelijkwaardigheid van pumatai en umatai = matai, dood, bijv. in Tag.

vudua, van takken ontbloot. Vgl. Day. p u d u s, van top of spits beroofd (o. a. hout).

Vui?a, rot, verrot; andere uitspraak van vüsa 2 (z. d.).

VuJu, uiteinde van eenen boog. Twee geheel verschillende woorden schijnen hierin samengesmolten te zijn: Mal. b u s u r, Tag., Bis. b u s u g, Mak. b i s o r o, boog, en Jav. p u t j u k, punt, uiteinde. Het waarschijnlijkste is dat de ware vertolking eenvoudig «boog» is.

VUKA, vermolmd. Gevormd met achtervoegsel an van eenen stam wuk, die deels geredupliceerd, deels met volledige herhaling voorkomt o. a. in Tond., Ponos., Bent. wuwuk, Mong. en Jav. bubuk, Mal. bubuq, Mak. bubu; Bug. bëbbu, Mig. wuwukS, en Tombul., Sea wuk wu k, Bis. b u k b u k, molm, mijt.

Vukoa, gewestelijke uitspraak, en naar 't schijnt eene verbastering, van 't vorige.

Vuku, wijs, wijsheid. Dit bevat in allen gevalle Vu N° 1, meester, daar vuku ni wai en vu ni wai hetzelfde uitdrukken. Wellicht eenvoudig «Mijnheer», O. J. mpu-ngku, dat evenals ons woord in den zin van «heer», bijv. in «die Mijnheer», gebruikt wordt. Doch tegen deze gissing pleit, dat het woord niet v u n g k u luidt. Of hangt het samen met Jav. dukun, daar vuku ook z. v. a. Doctor is ?

Vula, maan, maand. M. P. wulan. vulai, bij maanlicht visschen.Dew is uitgevallen, of wel deze afleiding dagteekent eerst uit een tijd toen de stam zijnen eindmedeklinker bereids verloren had.

vuli, discere (leerling zijn, zich oefenen); vulirfa, iets oefenen (iets leeren, discere aliquid); iemand oefenen (do cere aliquem, iemand leeren). Verwant met Tag. ulit, herhalen; Sang. uli, tellen, vertellen, zeggen, leeren; laulikan, leerling. Uit de k in 't Sang. kan niet met zekerheid opgemaakt worden, dat men als stam ulik aan moet nemen. Dit is trouwens een punt van ondergeschikt belang, dewijl u 1 i t en v u 1 i slechts wijzigingen zijn van den stam ulih, pulih, waarin 't begrip van «keer», dus van «herhalen» ligt.

VulckJa, een draad wringen of twijnen. Jav.1 pulës, wringende omdraaien. Hierbij vulovulo, draad, koord.

VULU, tiental; alleen nog maar in gebruik bij de veelvouden van tien, bijv. rua sanga vulu, 20. M. P. puluh, tiental. Sanga is een öf met

Sluiten