Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anga, span. f. ^anga. anga-wale, left-handed. Hierin komtdebeteekenis van «hand» duidelijk uit.

angi, waaien; angina, door den wind bewogen. F. (Jangi en dangina. Angi is wel verwant, maar niet identisch met Indon. hangin, angin, hetgeen men zonder de hulp van 't F. niet zou kunnen weten. In 't gewestelijk Mao. kohengihengi, wind, is de oude beginmedeklinker, na overgang in eene k, bewaard gebleven, op Tongasche wijze. De^in hengi is een voorbeeld van Umlaut. Evenzoo in 't synonieme kotengitengi, waarmede in hoofdzaak overeenstemt Sam. m a t a n g i, wind. De t acht ik ontstaan uit eene media, en wel eene linguale d, terwijl de vorm hengi, ang i, ö a n g i berust op een variant met palatale d (d j); vgl. tiva = F. rfiva.

Ango, lijnen trekken, merken ; angoango, beramen. Vermoedelijk oorspronkelijk hetzelfde woord als F. yango, gestalte, lichaam, O. en N.J. wan gun, enz.

anusia, gehaat; andere uitspraak van inosia (z. Ino). Hieruit blijkt dat o en u soms verwisseld worden; over de verhouding van a tot i in dit woord zal gesproken worden onder inosia.

Ao, daglicht; aso, dag; doch Mao. in beide beteekenissen ao, Tonga, Florida, Ysabel aho. In 't F. komt het woord niet meer voor, doch men kan met voldoende zerkerheid zeggen dat ao daarin a.öo moest luiden. Tag. adau, Bent. lau, Day. andau, Mig. andro, Tombul., Tont., Tond., Sea ë n d o, Bis. a d 1 a u (voor a 1 d a u), Mak. allo, Ibn. a g g a u. Men ziet dat er vormen met en zonder versterking van den medeklinker voorkomen; dat Sam. aso den medeklinker bewaard heeft, is vermoedelijk het gevolg daarvan dat aso voor asso staat, welk asso terugwijst op een nd of een variant hiervan, terwijl ao uit een bijvorm adau voortgesproten kan wezen.

Aö (ako, pass. akon-a), onderrichten. O. en N. J. a k o n , bevelen, enz.

vApa, koper (kapa, lijn, afgesloten kring). Mal., Jav. ka wat, Tag., Bis., Ibn. ka wad, ijzerdraad, enz.

1. apiapi (aplapl), nauw, dichtbij,dichtaaneen; apitia (apitia), in 't nauw gebracht, aaneengevoegd; Mao. apiti, aaneenvoegen. Wortelverwant met Jav. apit, Day. hapit, Sumb. épiépi, klemmen; ngépiépi, tang; vgl. Bis. k o m p i t. De ƒ in a p i zal wel uit pp, en dit uit m p te verklaren zijn; vgl. voor de mp, behalve Bis. kompit ook Tombul., Tont., Tond. 1 a m p i t, Sea d o m p i t, klemmen. Misschien is in 't Polyn. een met F. ö overeenkomende beginletter weggevallen, en in dat geval ware api = Jav. dam pit. Vgl. Mao. karapiti.

2. Api, logies. Wellicht Mal. hampir, genaderd bij iemand komen; Jav. ampir, onderweg ergens aanleggen.

Sluiten