Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De taal van 'teiland Aneityum, of zooals ook wel geschreven wordt Anaiteum of Annatom, het zuidelijkste der Nieuw-Hebriden, is nauw verwant met de talen der iets noordelijker gelegen eilanden Tana en Eromanga, hoewel de werkwoordsvormen eigenaardige verschillen vertoonen. Iets verder af staat 't A. van de talen der overige Nieuw-Hebriden, der Banks-, Torresen Salomons-eilanden. Voorts is het verwant met de overige talen der Maleisch-Polynesische familie in de Stille Zuidzee, den Indischen Archipel, op de Filippijnen, Formosa en Madagaskar, als ook met het Maleisch van 't Maleische Schiereiland en het Tjam.

In de volgende bladzijden wordt een proeve geleverd eener taalvergelijkende behandeling van 't A. Voor zulk een behandeling is noodig: vooreerst een overzicht der spraakkunstige verschijnselen in vergelijking met de overeenkomstige in de verwante talen; ten andere: een opsomming van woorden die ook bij andere leden der familie, mutatis mutandis, in zwang zijn.Ten gevolge der eigenaardige klankveranderingen, die 't A. heeft ondergaan, is het dikwijls zeer moeielijk de verwantschap te herkennen en met zekerheid vast te stellen. Daarom is het een eerste vereischte, zoo uitvoerig en grondig als de beschikbare gegevens het toelaten, te onderzoeken in welke verhouding de klanken van 't A. staan tot de algemeen MaleischPolynesische.

HOOFDSTUK I.

Klanken.

Het alfabet, zooals het door de zendelingen is vastgesteld, bestaat uit de volgende letterteekens:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, r, s, t, v, w, y.

Omtrent de uitspraak der letters, voor zooverre die afwijkt van de algemeen gebruikelijke, is het volgende op te merken : c heeft de waarde van de media g\ d van de zachte Engelsche th, Nieuw-Grieksche rï ;^van de gutturale nasaal, onze ng\j klinkt volgens Rev. J. Inglis 1 als te in «righteous, or ty», hetgeen niet juist kan wezen, daar men dan niet een spelling als Aneityum zou aantreffen. Men kan gerust aannemen dat de ontwerpers der spelling met j den Engelschen klank dezer letter bedoeld hebben; vermoedelijk hoort men ook wel eens de uitspraak van onze tj, niet te verwarren

1 In zijn Dictionary of the Aneityumese Language (1882), p. 32.

Sluiten