Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. A. ahen, branden, staat vormelijk 't dichtbij Sund. sönö, vuur; Oj. sënö, Nj. sënën, zonnegloed, heldere schijn, waarvan sunu een bijvorm is; met sunu komt geheel overeen Sam. sunu, Mao. pahunu, branden ; een afleiding van sënö of sunu is Fi. sonosonoua, toornig blikkend, afgeleid met suffix an. Een ander voorbeeld levert e thi, een, uit tasai, Erom. sai, Sam. se. Mao. he, Ambon sai, Bug. se, Iban. itte uit ittai, (want vóór een anderen klinker dan i en e gaat s over in t: dezelfde overgang in Fagani, Wango, Ulawa, Saa, bijv. tangafuru, 10, uit sangapuluh).

5. A. hat, steen; Erom. evat, Fi. vatu, Mota vat,Sam. fatu.Mal. batu, Jav. watu,Tag. batu, Iban. batu, Bug. watu. A. uh, obi, Fi. uvi, Sam. ufi, Mal. ubi, Jav. uwi, Tag., Iban. ubi. A. he, een veelheid aanduidende, bijv. in he gaing, verscheidenheid van spijzen, Erom. ove, Fi. vei, Sam. fe. A. atahing, vrouwelijk persoon, Mota tavine, vine, — Mal. Jav. bini, Tag. bini-bini, Sam. fafine, Sang. bawine, enz. Eenigszins anders zijn de verhoudingen in A. ohos, pisang, Fi. vudi, Sam. futi, Oj. punti. Eigenlijk behoort dit woord bij eene reeks, aldus gerangschikt: A. h, Erom. v, Fi. v, Mota v, Sam./, Mal., Jav., Tag., Iban. p (doch Iban./ vóór «). Misschien moet ook he = Fi. vei, Sam. fe hiertoe gebracht worden, doch he = vei zou ook met Oj. bari verwant kunnen zijn.

6. A. hang, eten. Erom. vang, voedsel, Sam. fanga, voeden, Jav. pangan. A. hed, hoeveel, Erom. deve, met omzetting, (vgl. onder reeks 1), Fi. vi<Ja, Mota visa, Jav. pira, Iban. pila, enz. In A. he, wat? is aan 'teind een h uit v afgevallen, nog over echter in aua n'ev, wat doet het? Hier is de h aan 't begin weggelaten, hetgeen meer gebeurt, bijv. in eli naast heli, penis, Jav. pëli, enz. Hev, in den zin van «wat?» kan geheel overeenkomen met Fate sefa, Fi. cïava, Motasava, Sam. afa; vgl. Mal., Jav. apa, doch ev in den zin van «welke?» schijnt een ander woord; zie Woordenlijst onder de N.

7. Ja, bloed, Erom. de,Fi. dra, Motanara, Mal. darah, Oj. rah, Iban. daga. Hiertoe zal ookwelbehooren jai, opwaarts, uitjaki, o.a. in ari-jai, aan land gaan, rijzen, Day. daki. Iban., Negrito dakay, bestijgen, terwijl 't synonieme en klankverwante dai, o. a. in ati-dai, rijzen, overeenstemt met Fi. cïake, Tomb. sake, Tag., Bis. sakay, Iban. takay.

8. A. ngidji, neus, Fi. uöu; Mota heeft het woord niet, doch in dit geval kan tot vergelijking even goed dienen Sesake, Api ngisu, Fategusu, Vaturanga isu, Sam. isu, Mal. hidung, Jav. irung, Tag. ilung, Iban, ig,lng- De dj is te beschouwen als de palataliseering van de d, veroorzaakt door de volgende i.

9. De gutturale triller valt weg, gelijk in zooveel andere verwante talen. Duseom,im,huis,Erom.imo,Motaimo, Mal. rumah, Jav. umah, Day.

Sluiten