Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. A. efana, pijl; Fi. va na, schieten, Motavene, Sam. fana, Mal., Oj. panah, pijl, schot, Tag. panah, Bug. pana. Fara, pandanus, Jav. pandan, Mal., Bat. pandan, Sumb. panda, Tag., Bis. pangdan, Iban. paddan, Sam. fala, Sikka peddang, Rotti hendak, gewest henak.

18. A. k, als sluiter, is dit geworden door afval van een klinker. Ze komt voor o. a. in nyak, mij, uit ni + aku, Tomb. niyaku; Jav., Mal. enz. aku. lek, du; Fi., Sam. iko, Tag. ikau, Mal. angkau, Oj. ko, Bug. iko; Erom. ik; Mao. koe, Sam. oe. Doch in den Accus. heeft A. eu g, tegenover Erom. ok, evenals iek uit ikau. De oorzaak der differentieering is onnaspeurbaar. Stond iek niet in den weg, dan zou de k in nyak, en de ^"in eug wel te verklaren zijn ; de klinker die in n y ak is weggevallen, was namelijk kort, die in eug lang: nadat de u was weggevallen, bleef de au, hoewel verkort tot o, bestaan ; in dit tijdperk had de overgang plaats van k vóór een klinker in g, zoo ontstond igo; later viel ook hierin de eindklinker weg na epenthese bewerkt te hebben, en zoo ontstond eug. Men zou dus ook verwachten iek, als bijvorm euk of eo, evenals im bijvorm van eom, huis, uit imo, ouder imah. Waar A. k ontstaan is uit ngk — zonder twijfel na eerst door assimilatie kk geworden te zijn — bijv. in etmak, mijn vader, daar hebben Fi. en Oj. ngk, dus tamangku, ramangku, (uit rama -j- ngku, wegens de verplaatsing van 't accent). Erom. heeft dan ng, bijv. vevenëng, mijn zuster; avëngsai, mijn broeder.

19. Of A. d, welke altoos een spirant is, wel eens voor t kan staan, schijnt twijfelachtig. Wel is waar kan agid, geredupliceerd agidagid, kijken, niet anders zijn dan eget, zien, beide uit akita of a'kita, maar hier hebben we met een linguale t (t) te doen en het zou mogelijk zijn dat zich hieruit zoowel een dals een t ontwikkeld heeft. A. eduo, been, is natuurlijk = Fi. dua, Flor. tua, doch het is de vraag of men dit gelijk mag stellen metMal., Nj, Day. tulang, knook, bot, Bat., Bis., Ponos., Mongond. tulan, Lamp. tullan, tuhlan, Malag. taolanS en tahula, Oj. tahulan, want er is geen voorbeeld, mij althans bekend, dat in 't A., Fi. en Flor. een l tusschen twee klinkers uitvalt. Anderzijds is aan te voeren dat Mota heeft tura, been (lichaamsdeel), terwijl A. eduo evenals in onze taal, zoowel knook (Eng. bone) als 't lichaamsdeel (Eng. leg) beteekent. Hierom houd ik het voor alleszins geoorloofd eduo enz. met tulan gelijk te stellen ; overgang van / in r is geenszins ongewoon, en overgang van de r in den gutturalen triller komt begrijpelijkerwijze ook voor, terwijl het omgekeerde in 't Mal., Bat., Makass., Nufoorsch, Tana, Wango, Fagani, Duke of York, Motu, enz. regel is. Flor. tua, A. eduo, Fi. dua is dan regelmatig ontstaan uiteen te veronderstellen tu'a. Een oogenschijnlijk zeker voorbeeld levert getpu of gedpu, a sheath, a cover. Get is duidelijk hetzelfde woord als Mao. lcete,

11

Sluiten