Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen) ulieden nietzal ontvangen, 9, 5; eris amen ijo n'atimi asenge is ahinang, al 't volk in menigte verwijlde buiten, 1, 10. Op te merken valt dat a ook staat vóór de meervoudpartikel i 1 p u, doch uitsluitend bij woorden als atimi, Farisi, Farizeeën, e. dgl.

Volgens Rev. Inglis is a het teeken van den Nominatief. Dat dit maar half waar is, heeft men reeds uit het voorgaande kunnen zien; zaaknamen hebben nooit «vóór zich; woorden als «mensch» en dgl. slechts nu en dan. Neemt men in aanmerking dat a 't persoonlijk lidwoord is in Ulawa, Saa, Vaturanga, Florida, Ysabel, 1 in 't Maori, en niet ongewoon in 't Fidji, bijv. in a tamangku, mijn vader, dan komt men tot het besluit dat in 't A. a een dubbele functie heeft, zoowel een pers. lidw. is als aanduider van 't subject. Dit strookt zeer wel met het feit dat in de verwante talen waar 't pers. lidw. si is, gelijk in 't Oj.,Tag. enz. ,of i, zooals in 'tBal., Makass.,Bug., Mota, Maewo, Oba, Vanua Lava, Malag. enz., s i en i alleen in den Nominatief optreden, niet enkel bij substantieven, maar ook bij de persoonlijke en vragende voornaamwoorden. 2 Van 't spraakgebruik in 't Maewo, dat als pers. lidw. i heeft, maar als nominatiefteeken a bezigt, zegtCodrington: As a rule it may be said that a is used with a Noun which is the subject of a seiitence, and na with one under government of a Verb or Preposition». Hier heeft a dus slechts een der twee functies die het in 't A. vervult. Zoo ook in Espiritu Santo, Oba, Fagani, Duke of York.

In 't Fidji dient als subjectteeken o naast ko, doch a heeft het karakter van een pers. lidw. Niettemin zouden o a oorspronkelijk wel eens wisselvormen kunnen wezen van één en hetzelfde woord. In 't Mota maakt men geen onderscheid tusschen o en na; in beteekenis komen beide overeen met A. n, in. In 't Erom. zegt men o ve, waar 't A. heeft a i 1 p u; v e = meervoudpartikel vei in 't Fi., dus o — a. Een blik op al deze punten van geheele of gedeeltelijke overeenstemming tusschen a en o leidt tot de gevolgtrekking dat a niets anders is dan Oj. enTag. ang, de, 't(Nominatief); en o uit ëng de zwakkere vorm, Oj. ng. Zoowel ang als ng is meestal met ons bepalend lidw. te vertalen, maar wordt ook in menig geval gebezigd waar wij «een» gebruiken.

HOOFDSTUK III.

Substantieven.

Eenige weinige substantieven vormen hun meervoud door voorvoeging van r- (uit ra); etpon, zijn grootvader, voorvader; mv. retpon. Etpo uit

1 Codringfcon o. c. p. 109.

' Bijv. Malag. izahu (uit iyaku = itaku), ik; ahy, mij. Vgl. Codrington p. 116.

Sluiten