Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ulieder binnenste, Luk. 3, 8; is u butpotet o uil maso-un, (zij) was in de nabijheid van haar dood 8, 42 ; hier dus in vervangen door u n ; zoo ook o u n t a h, van iemand, en o u n j o p, bij de zee ('t meer) 5, 1; de u verbeeldt blijkbaar een doffen klank en wordt geschreven ingeval in de volgende lettergreep een a of o staat, terwijl i n staat in li in; eenvoudig u u wordt geschreven als 't substantief met een klinker begint; dus u n ' o h u au i gai, aan den stam (wortel) der boomen; n beteekent hier wel niet «van», maar voor den vorm maakt dit geen verschil. Voor een substantief in 't mv. wordt u of o vervangen door u r a i of i r a i1 ; uraen i r a worden behandeld als substantieven, nemen dan ook de possessief-suffixen aan, waarvan later voorbeelden zullen gegeven worden, en worden dus ook gevolgd door de Genitiefpartikel z'; bijv. ura i uari pege asenga u n'o f owa i J o r t an , van alle streken van de rivier de Jordaan, Matt. 3, 5 ; i ra i h a t ij i ei ngk i «of these stones>, ib. 9 (eigenlijk geen Ablatief, maar een Locatief).

Voorbeelden van 't gebruik van de partikel i, een echt voorzetsel, weshalve het niet met een possessiefaanhechtsel kan verbonden worden, zijn : Akjozef, mapo i T evit, o Jozef, naneef van David, Matth. 1, 20; vai ilpu retpo i Iesu Kristo, 1; n'esngan imtaiilpuatimi,het oog der menschen, 11,5. Hierboven hebben wij ireeds aangetroffen in i r a i en ura i. Het onderscheid in spraakgebruik tusschen u of o en i is vooreerst dit, dat het eerste niet zonder ra voor substantieven in 't mv. kan optreden ; verder dat het staat na klinkers en medeklinkers, / steeds na klinkers Vermits er geen reden denkbaar is waarom i niet even goed als o of 11 achter een medeklinker zou kunnen staan, rijst van zelf't vermoeden of niet van i de beginletter 7Z is uitgevallen, zoodat bijv. mapo i Tevit eertijds was mapo n i T., want bij de klankleer is bereids gezegd dat tusschen twee klinkers, vooral a of o en i, de n licht verdwijnt. Ni is de gewone Genitiefpartikel zoowel in 't Fidji, Florida, enz. als in Oj., de talen der Filippijnen, van Noord-Celebes, enz. Nochtans mag niet verzwegen worden dat in 't Oj.

ofschoon eigenlijk Locatiefpartikel, vaak den Genitief uitdrukt. In 'tMota is de Genitiefpartikel na woorden, op a uitgaande, i, welke met de a samensmelt tot e; dus s a s a, naam, sase tanun, eens mans naam ; dus ook in dit geval is er geen hiaat. Het kan vreemd schijnen dat in een taal, waarin i 't persoonlijk lidwoord is, ditzelfde ook als Genitiefpartikel dienst doet, maar hetzelfde heeft toch zijn tegenhanger in 't Sangirsch, waarin i pers. lidw. en

1 Daar i enklitisch is, wordt het in de teksten steeds met het voorgaande woord aaneengeschreven.

2 Een vaste regel voor o, u is niet te ontdekken; Luk. 11 komt onmiddellijk na n'upsikma i Atua, de vinger Gods, voor: n'elgau o Atua, het koninkrijk Gods.

Sluiten