Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nominatiefteeken ook Genitiefpartikel is bij eigennamen en verwantschapswoorden l. Doch al moge i als Genitiefpartikel, op grond van 't gebruik er van in 't Mota, Sangirsch, Oj. verklaarbaar zijn, moet A. toch ook de meer gewone partikel ni, van, bezeten hebben, waarvan nog sporen over zijn, gelijk in 't Hoofdstuk over de Voorzetsels zal aangetoond worden.

In sommige gevallen vindt men den Genitief uitgedrukt door naastschikking; bijv. u n'ohu au i gai aan den wortel der boomen, Matth. 3, 10; n'ahaiji ilpu atimi esenge,een gedeelteder schriftgeleerden ('tEngelsch heeft: certain of the scribes); n'ahaiji ilpu atimi atahaijeng yin, een gedeelte zijner discipelen (Engelsche tekst: some of his disciples), Mk. 7, 1 vg. Dat ahaiji een substantief is, volgt niet alleen uit het lidwoord, maar ook bijv. uit n'ahaijin, een gedeelte er van. Een ander voorbeeld isehele Atua, aan (van) God, Joh. 8, 42; ehele etoak, aan, tot uwen broeder, Luk. 12,13; ehele ilpu atimi atahaijeng yin, aan zijne discipelen,Mk. 4, 34; ehele tak atimi, aan vreemde menschen, 4,11. Ehele doet dienst als voorzetsel, maar is een substantief, want het wordt verbonden met het possessiefaanhechtsel. De bijbelvertalers hebben dit niet begrepen en schrijven dus ehele ra, aan hen; geheel averechts voor ehelera, want ra is in deze verbinding 't possessiefaanhechtsel, ontstaan uit nda, en niet de Accusatief ra, uit da. Het bewijs levert ehelek, ehelum, ehelen, aan, tot mij, u, hem (haar).

Ten vierde kan de Genitiefverhouding uitgedrukt worden door de verbinding van een met possessief-suffix voorzien substantief met het ter bepaling dienende woord. Kaparneum,n'uarinpegeGalili, Kapernaum, een oord van het land (Engelsche tekst: city) Galilea, Luk. 4, 31 2. Zulk een constructie komt overeen met onze oneigenlijke samenstellingen. Het is in 't Nj. de meest gebruikelijke wijze om den Genitief uit te drukken, doch zonder dat de verbinding het karakter van een samenstellingaanneemt; bijv. omahe tanggaku, 't huis van mijn buurman. Zoo ook in 't Sundaneesch en nog andere Indonesische talen, o. a. 't Bug., bijv. bolana arunge, 't huis des vorsten; anana Abëdalla, de zoon van Abdalla; ofschoon in deze taal, gelijk in 't Makass. en Maleisch veel meer gebruik wordt gemaakt van naastschikking '.

De Ablatief (niet te verwisselen met den Instrumentalis) valt samen met den Genitief, behalve dat bij personen ook in 't enkelvoud niet 21 of o maar ira i gebruikelijk is. Bijv. is ahes u in wai aien, hij kwam uit het water,

1 Adriani, Sangir. Spraakk. (1893), blz. 219.

! In 't mv. zonder possessief-suffix: ira i uari pege, Matth. 2, 13, n n'ohu au i gai 3, 10.

3 Zie Matthes, Boeg. Spr. § 528, vgg.

Sluiten