Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eig. enk. te wezen), ireo. Het Ibanag bezigt als pers. lidw. si, en dit is het Nominatiefteeken bij 't voornaamwoord; dus sakan (voor syakan), ik; sikau, du; sikami, wij (excl.); sikamu, gijlieden. Ook in 't Oj. komen voor syaku, sikami, sikita, en noodzakelijk sira1, waaruit blijkt dat ook een enk. siya moet bestaan hebben, hetwelk in 't Sund. als 2 ps. enk. met geringschatting gebezigd wordt op de manier van 'tDuitsche er, doch in 'tBimaneesch «hij, zij, het» beteekent.

De vormen in den Accusatief zijn in wezenlijkheid dezelfde als in den Nominatief zonder de toevoeging van a, en in 't mv. van den 1 en 2 ps van ai, dat men een dubbel nominatiefteeken zou kunnen noemen. De g instede van k zal wel te wijten zijn aan de minder emphatische uitspraak. Ehtaij uit rtaij — want de a in ra moet meervoudteeken wezen, — met overgang van r in h.

2. Bezittelijke. Bezit wordt uitgedrukt op tweeërlei wijze: door possessiefsuffixen ; 2. door een woordje dat bezitting aanduidt met het possessiefaanhechtsel voorzien. Niet alle naamwoorden nemen 't possessief-suffix aan: alleen de verwantschapswoorden, de namen van lichaamsdeelen enkleedij, woorden die een gedeelte van een ding of van een localiteit aanduiden, alsook eenige als praepositie dienst doende substantieven, als e h e 1 e, i r a.

Als voorbeeld van de eerste wijze waarop ons bezittelijk voornaamwoord wordt uitgedrukt strekke 't woord «vader», verbonden met het aanhechtsel: etma — 2.

Enkelvoud. Meervoud.

etmak, mijn vader etmaija onze vader (incl.)

etmam, dijn » etmama» » {excl.)

et man, zijn (haar, deszelfs) vader, etmamia uw »

et mara hun »

Tweevoud. Drievoud.

etmaijau ons beider vader (incl.) etmataij ons drieër vader (incl.) etmumrau » » » (excl.) etmamtaij » » » (excl.) etmamirau uw » » etmamitaij uw » »

etmarau hun » » etmaehtaij hun » »

De meeste van deze vormen zijn licht tot hun oudere gedaante te herleiden ;nl. tamangku, tamamu, tamana, (eer tamany a3). Etmaij a

1 Vgl. Bijdr. Kon. Inst., dl. XLIX (1898), 636, vg.; en voor sikita Arjunawiwaha 32, 3.

3 Met weglating van 't Nominatiefteeken.

' Oj. en Fi. ngku, Day. ngku, en nya, Nj. ne, Mal. na bevatten duidelijk Genitiefaanduider n en ku en y a. Dat na, hoezeer ook verbreid overal uit nya ontstaan is mag waarschijnlijk heeten, omdat wij ver van Maleisch en Jav. gebied na terugvinden in Bugotu en Nggao.

Sluiten