Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7, 24; in hat ij i ein gki, deze steenen (schijnt wegens 't lidwoord op te vatten als collectief enk.) 4, 3; n 'are t o ij i e i n g is u ngni yin vai n g ai en, 't brood waarom hij hem vraagt, Luk. 11,8; is wat asan tas iji eh k i ai e n, toen hij deze woorden sprak, 11, 27. A i n gki, uit a -)- i n gki (ei n gki) , is z. v. a. deze zelfde; zoo zijnde; bijv. aien ain gki is amen ai e n e h e 1 e A t u a, dit zelfde was het dat bij God verbleef (Engelsch «the same»), Joh. 1, 2; aien aingki kis tas vai yin ainyak, deze was degene (dezelfde) van wien ik sprak, 1, 15;aiekdiaingki? wie zijt gij (dan nu)? 1, 19; di is gezegde, heeft dus geen a; aingki vormt in de gedachte 't onderwerp van een bijzin : «wie zijt gij, die zoo zijt?

Op het meer verwijderde doelt iyehki; bijv. na aprofeta iyehki aiek? zijt gij die profeet? Joh. 1,21; n'atimiiyehki, die man, Luk. 11, 26. Als drievoud hiervan komt voor e r a h k i; bijv. e h t ij i s a h o d a i yin ahtaij atimi atahaijeng yin erahki, die drie discipelen vraagden hem; Matth. 17, 10; ook ehki komtals enk. met mv. beteekenis van ijehki

voor, doch in verbinding met iji: in (voor n) uari silver is dirteiji ehki, die dertig stuk zilvers, 27, 3 (Engelsch: the thirty pieces of silver). Als drievoud, ofschoon naar den vorm een mv. van in gki, schijnt ook bedoeld raingki in : nai (= na) ika aiek, is atimi eblaam nem u n'atimi iyehki odiiraiehtaij raingki? wie van deze drie, denkt gij, was nabuur van dien man ? Luk. 10,36. Bij Inglis is dit a r a i n g k i. Overigens zijn 's mans opgaven niet geheel betrouwbaar; N ij i is volgens hem : «the, used to mark the plural», doch bij Iji leest men: «pl. of niji, a. the, these. Iji iki, these. Iji ehki, those». Hij is dus met zich zeifin tegenspraak.

Verderworden opgegeven bij Inglis nai, naigo, inaigo. Naigo heeft de beteekenis van 't Latijnsche iste; bijv. Akumu apan aijaua, um asaing ehele kur aleng naigo, gaat en zegt aan dien vos, Luk. 13, 32.

Al de hier behandelde vormen vertoonen een min of meer samengesteld karakter. Ineing of ining en ineingki of iningki laten zich, wat het eerste lid der samenkoppeling betreft, vergelijken met Florida eni (a eni, deze persoon; na eni, dit ding; mv. in i; a in i, deze personen); Bugotu ia ani of ia eni, mv. i r a an i of i ra en i; Wango ni, nani deze, dit. Verder met Bikol, Pampanga, Sangir., Maleisch i n i, deze dit. N g k i is vermoedelijk hetzelfde woord als Fi. ke, Lo ke, hier; ke, kei in Merlaw «deze,dit», gelijk in Mota ike; de vorm met nasalen voorslag herinnert aan Jav. ngke in mangke, nu aanstonds; Oj. ike, deze hier; hier, nu; ngke, hier; van gelijke beteekenis als ike is iki, doch de t zou niet licht onveranderd blijven in t A,; mogelijk is na ngki, d. i. ouder ngke, iets afgevallen, bijv. a. Of in Lo n i e k e en k i k e de k ontstaan is uit n g k e of uit k e is moeielijk uit te

i maken en een zaak van geen aanbelang, dewijl de M.P. talen alle min of

Sluiten