Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener handeling uitdrukt, zijn slechts weinig sporen te vinden. Een voorbeeld levert al u m, zien; to cohabit; — Oj. an ë m u, vinden, terwijl atëmu beteekent: trouwen, gehuwd zijn; Nj. patémon, echtelijke gemeenschap. Men moet hier een voorvoegsel a met nasaal aannemen, omdat een lniet uit t ontstaat, maar wel met n wisselt; en dew kan alleen een gevolg zijn van den bekenden overgang van t in n in verbinding met den neusklank, waar bedoeld prefix op uitgaat. Er is boven reeds opgemerkt dat misschien a d m o i, iemand kussen, pref. a -f- nasaal bevat, maar dat dit niet uitgemaakt kan worden, omdat de medeklinkerverbinding nd in A. vereenvoudigd wordt. Dewijl de neusklank vóór d, l, r spoorloos verdwijnt, is het mogelijk dat de «vóór een dezer letters bij eenige werkwoorden den sluitenden neusklank verloren heeft. Moeilijk is de intransitieve en passieve beteekenis te verklaren van omot, verminkt, «stopped» hoewel het vormelijk aan Oj. amutus beantwoordt, stam putus 1; hetzelfde geldt van Fi. mudu, Sam. mutu afgedaan, met variant motu, afgesneden (waarvan het transitief motusi, afbreken, scheiden, Mao. mutu en motuhia, afgesneden, gescheiden, welke laatste vormen bepaaldelijk passief zijn). Anag-anag, verordenen, besluiten; anag leien, overwegen, van plan zijn, in zijn binnenste (leien), bevat den stam die in Oj., Tag., Bat. luidt taki; Oj, ataki is «van plan zijn, tot iets besluiten», tumakitaki, legde zich toe;Tag. takitaki, overweging, overdenking; Bat. taki, (Tobasche uitspr. tahi), besluit; mortaki, van plan zijn. De overeenkomst is volkomen, behalve dat in A. de vorm door 't voorvoegsel als imperfectief gekenmerkt wordt; de overeenkomstige vorm in 't Oj. zou luiden anaki 2. Uit dit voorbeeld blijkt met zekerheid, nog duidelijker dan uit alum, dat de eigenaardige verandering der tenues bij voorvoeging van pref. ang evenzeer regel regel is in 't A. als in de Westelijke talen, en hieruit is weer op te maken dat dezelfde regel voor alle MP. talen gegolden heeft. Voor 't Mota is bewijskrachtig nolo, slikken, stam tëlën.

Ava. Dit is slechts schijnbaar een voorvoegsel; in werkelijkheid niets anders dan een andere uitspraak van aua, doen maken, en het geeft als zoodanig een veroorzaken te kennen. Dus avamud, breken (actief), waarin mud beantwoordt aan Fi. musu, afsnijden, ramusu, doorgebroken, en Jav. motjok, afsnijden; vooral van lijnwaad; misschien is iets dergelijks bedoeld met«to arrange cloth»,datInglisals tweede beteekenis van avamud

1 Het verdient opmerking dat ook in onze taal het transitieve eindigen, gevormd als kruisigen, reinigen, ook als intransitief kan gebruikt worden. Indien de opgave van Inglis, i.v. dto break» juist is, zou omot ook actief zijn.

2 In 't Karo Bat. heeft nakinaki, hetwelk in vorm identiseh is met A. anag anag de beteekenis van «trachten te verleiden».

Sluiten