Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

etpu leh aien, hij die iets vraagt, zal ontvangen, Luk. 10; va N'esngan Upene, aien aingki erupu leh yin a ilpu atimi asngeing iran, aangaande den Heiligen Geest, dien de menschen welke in hem gelooven zullen ontvangen, Joh. 7, 39. Wat de eigenlijke beteekenis van pu is, vermag ik niet tezeggen; misschien is het te vergelijken met Flor. vuha, dat na polo, totdat, gebezigd wordt: poloku vuha mate, totdat ik zal sterven \ ofschoon 't Futurum uitgedrukt wordt door de partikel k. — Een 2 ps. enk. apu, niet vermeld door Inglis, schijnt bedoeld als Conditionalis: eris idim ika apu baptis irak aiek, het was noodig dat gij mij zoudt doopen, Matth. 3, 14.

Als tweede manier om 't Futurum te vormen, geeft Inglis op ek mu, na mu, enz., in niets verschillende van 't vorige dan dat mu in plaats treedt van pu 2. In de teksten wordt mu echter niet gebezigd om een eigenlijk Futurum aan te duiden, maar in zinnen die een algemeen voorschrift, een aanmaning, een aansporing bevatten. Daarom vervangt het den Imperatief in den lsten en 3den persoon; zelfs in den 2 pers. bij een verzoek, bede, aansporing. Enkele voorbeelden zullen voldoende wezen om duidelijk te maken dat deze werkwoordvorm eer een Wijze dan een Tijd magheeten 3. Ek mu ati pangki n'ahrin gai a n'esgan imtam, ainyak, laat mij den splinter uit (letterlijk: in) uw oog verwijderen, Matth. 7,4; va n'edo ineingki na mu ika aiek, zeg daarom (een verzoek) 27,66; na mu imyiatamaing eug aiek, red u zeiven, 40; na mujim tas atginuhri va n'idjinum aiek, zweer niet bij uw hoofd, 5, 36; et mu itaup n' i d a m, uw naam worde geheiligd, 6, 9; et mu ham ehelek aien um umwing, laat hem tot mij komen en drinken, Joh. 7, 37; ektij mu 4 ango n'eom inyi eseij aijum taij, laten wij drieën drie hutten maken, Luk. 9, 33; zonderling de «in ahtij mu atahaijengyinaijau taij, hoort gij drieën hem, 35; aku mu asngeing ira i Atua, gelooft in God! Joh. 14, 1; aku mu ahilek itai, aku puegetai aijaua, zoekt iets, gij zult het vinden, Luk. 11,9; aku mujim tasatginuhri aij au a, zweert niet, Matth. 5, 34; in plaats van era u m u van Inglis heeft de bijbelvertaling arumu; aru mu asaing aijaura ehele n'atimi al u pas an'eom, zegt gij beiden tot den huisheer, Luk. 22,11. Meermalen zal men instede van onzen Imperatief ook kunnen zeggen «zullen», d. i. Duitsch «sollen», niet «werden», en Engelsch «shall»; o.a. in de laatst aan-

1 Codrington o. c. p. 534.

' ln de teksten heb ik geen afwijkingen ontmoet, dan dat ze ehtijmu en ahtijmu (Luk. 9, 35) hebben instede van ehtaijmu.

8 Vandaar de benaming «Optativus» bij Yon der Gabelentz o. o. 95.

4 Ektij, geen drukfout; Joh. 1, 14 ektijis almoi aijumtaij.

Sluiten