Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehaalde zinsnede «ye shall say». Met welk woordje in de verwante talen men m u vergelijken mag, is niet duidelijk.

Als bij een derde soort van Futurum behoorende vormen geeft Inglis de volgende vormen op:

Enk. Meerv. Twecv. Drie.

.... ( ti enz. ( tu enz.

1. inki enz. ) ) tiji enz.

t egri 1 I egru

2. an » aki » eru » tiji »

3. inyi » eri » eru » tiji »

Hiervan is op te merken dat deze vormen volgens het gebruik in de bijbelvertaling als Conjunctieven moeten beschouwd worden, al kunnen ze menigmaal ook met een Futurum vertaald worden, inzonderheid in afhankelijke zinnen. Dit kan niet bevreemden, daar in verschillende talen Futurum en Conjunctief door een en denzelfden vorm worden uitgedrukt, o. a. in 'tverwanteOj.Totvoorbeeldstrekke: el eka eti aru tah n'edo has

0 atimi vai gauaaijaua.inyitiarutahn'edohasunyimiaa Etmamia a n'ohatang; ja el eka aru tah n'edo has o atimi via gaua a ij a u a, et pu lep aru n'edo has unyimia a Etmamia, indien gijlieden niet vergeldt eenig vergrijp van menschen jegens u, zal uw Vader in den hemel niet vergelden een vergrijp van u; maar indien gij eenig vergrijp van menschen jegens u vergeldt, zal ook uw Vader uw vergrijp vergelden, Matth. 6, 14, vg. Hier is geen onderscheid in beteekenis te ontdekken tusschen inyi en et pu. Verder is op te merken dat naast inki en inyi de kortere vormen ki en yi staan, welke Inglis ook wel opgeeft, maar als een afzonderlijke «subjunctive mood», die tot kenmerk heeft: 1. ki; 2. an; 3. yi; 1 mv. ti (incl.), egri (excl.), 2. aki; 3. eri; dus dezelfde vormen als in zijn derde Futurum, behalve in 1 ps., 3 ps. enk., en 1 ps. mv. (excl). De zaak staat evenwel anders: al deze vormen behooren bij den Conjunctief. Het onderscheid in spraakgebruik is dit, dat inki en inyi optreden in den hoofdzin en waar wij een betrekkelijk vnw. bezigen, maar ki, yi in afhankelijke zinnen. Bijv. inki ango in he ainyak? wat zal ik doen? Luk. 20, 13; inki et lep ham ehelemia um ohogred, ik ben niet voornemens weder bij u te komen, in droefheid, 2 Kor. 2, 1; inki apan ainyak um yegrei in uarin imi gaua, ikwilgaan(Engelsch;

1 go) en een plaats voor u bereiden, Joh. 14, 2; na va, opdat, steeds ki. El eka ango n'edo ineingki, inyi ti alupai gaua n'imtan a Etmamia a n'ohatang, indien gij dit doet, zal uw Vader inden hemel u geen loon geven, Matth. 6, 1; ja inyi ti etjo se an'obohtaninyi

1 Egri geeft Inglis niet als Futurum, maar als Conjunctief,

Sluiten