Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vader gekend hebben, Joh. 14,7. Het eigenaardige van el is, dat het in den nazin, tevens hoofdzin, herhaald wordt. Voorts wordt, volgens een mij onverklaarbaar idiomatisch gebruik, na el bij een onderwerp2 ps. enk. et en niet na gevoegd; dus: el et merit aiek, na emdaaiekparango adiginadigin nyak, indien gij wilt, kunt gij mij rein maken,Mk. 1,40; el et Hal o Atua aiek, indien gij Gods zoon zijt, Matth. 4, 3; el et Hal o Atua aiek, namuasuolan'au in gai atngeing aiek, indien Gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis, 27, 40; doch 3 ps. el et eti eteug, el ek mun asaing ehelemia ainyak, indien het niet zoo gesteld was (eig. is), zou ik het u gezegd hebben, Joh. 14, 2.

Imperatief. In den 2 ps. van alle getallen heeft het wkw., met of zonder vnm., geen verbaalpartikel van nooden, evenmin in den Vetatief. Dus: atnga unyum aiek, um jim lep ango n'edo has, ga heen, en zondig niet meer! Joh. 8, 11 ; apan aijaurau, gaat gij beiden! Matth. 11, 4; ango gehgehe ilpu atimi emehe aijaua, geneest zieken! 10, 8; jim apan aijaua ira i efalaing o n'up ura iijitaka pege; jam apan ehele siip ahnang ira i n'upu Isreel, gaat niet den weg van het volk van vreemde landen; maar gaat tot de verloren schapen van het volk Israƫl, 10, 5, vg. Dat bij een bede, een verzoek ook na mu gebruikt wordt, is reeds vroeger gezegd, maar ook in dit geval is de Imperatief niet ongewoon; bijv. in 't Onze Vader, Matth.6,11, vg.: alaama aiek n'itai gaing in gama a n'adiat ineing, geef ons dezen dag eten ; um jim aru tah n'edo has unyimia, en vergeld niet eenig vergrijp van ons.

Infinitief. Een bepaalde vorm voor onzen afhankelijken Infinitief bestaat evenmin in 't A., als in de overige MP. talen. Wat bij Inglis als zoodanig te boek staat, namelijk een door 't lidwoord voorafgegaan en door vaing gevolgd werkwoord, bijv. n'angedvaing, towrite, doet zich door't lidwoord kond als een substantief, is dus in zooverre te vergelijken met den gesubstantiveerden, onafhankelijken Infinitief in onze taal, 'tltaliaansch, f ransch, Grieksch, enz., maar dit wordt toch anders toegepast. Het is waar dat men in den Engelschen tekst menigmaal een Infinitief zal aantreffen waar de overzetting bedoelden vorm heeft, doch niet altijd. Eenige voorbeelden inogen het gezegde verduidelijken. Is eget Jesu ajoanes n'apan vaing ehelen, Johannes zag Jezus tot hem komen (Engelsch: John seethjesus coming unto him), Joh. 1, 29; eris eget yin n'ango vaing in ngaijid, zij vonden haar dat zij overspel deed (of: overspel doende), (Engelsch: awoman taken in adultery), 8, 3; eka merit aijaua n'ango vaing in merit o etmamia, gij wilt doen den wil van uw vader (Engelsch: the lusts of your father you will do). 44; et eti upene vai gama n ude vaing in tas o Atua, het is niet goed voor ons het woord Gods te verlaten (Engelsch: that

Sluiten