Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan 't einde wordt meermalen verwaarloosd; o.a. ook in se, naar beneden, voor seh.

Bij wit, wanneer, staat in de bijbelvertaling uhu, in overeenstemming met het gebruik van eru in 't actief, ofschoon het moeielijk te verklaren is waarom in 't eene geval de n in de tweede lettergreep wèl, in 't andere geen invloed op de e heeft uitgeoefend. Een voorbeeld van uhu is: uhu wit ango nedo has vai gaua, wanneer kwaad tegen u gedaan wordt(even goed zouden wij kunnen zeggen: wanneer men kwaad tegen u doet), Matth. 5,39; ja etpu yetpam n'adiat iji ehki, uhu wit atipangki n'atimi leh ehngan ehelera, maar de dag zal komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen worden, 9,15. Wat uhpu betreft, is het niet ■twijfelachtig dat u h ontstaan is uit eh onder invloed van den klinker van p u. E r u - p u werd verzwakt tot e r p u, waaruit e h p u, en eindelijk uhpu. Deze klankverzwakking is m.i. een uitvloeisel van de neiging om 't onbepaalde van 't vnw. te kenmerken tegenover 't actief, gelijk ook ons «men» een verzwakte uitspraak is van «man», en 't Fransche «on» van «homme».

Op soortgelijke wijze als in A. pleegt het Passief omschreven te worden in Florida: namelijk door den 3 ps. mv. van 't Actief. Bijv. taravahua ta na niulu eni, hij werd geboren (letterlijk: zij baarden hem) in dit jaar . Zoo heet het ook Matth. 2, 1; m aravahuajesusi Bet h leem nijudea ta na lei bongina Herod na vunagi, en Jezus werd geboren in Bethlehem van Judea in de dagen (eig. nachten) van Herodes den koning. Terwijl Matth. 2, 18 in de A. vertaling luidt: eris atahaijeng n ohran t ah Rema, heet het in Flor.: tara rongovia na manga i Rama, «eene stem wordt gehoord in Rama».

HOOFDSTUK VII.

Bijwoorden.

Over de bijwoorden die te vergelijken zijn met wat men in de verwante talen aantreft, zal 't noodige gezegd worden in de Woordenlijst. Hier slechts een enkele opmerking over een groep van bijwoorden welke alle samengesteld zijn met z. ijo, buiten; itag, achter; itu, voorheen; itaho, binnenslands. De i is een voorzetsel, Oj. i, te, hetwelk soms een samenstelling vormt, o. a. in iri ka, daar, toen, doch meestal vóór een bijwoord staat, bijv. i heng, buiten, i yawa, buiten. In t Malagasi zijn er eenige bijwoorden met i samengesteld, ivoho, achter; imaso, in t gezicht; ivela, aan den buitenkant; ifototra, aan den wortel. Als voorzetsel is i ook in gebruik in 't Dai1 Codrington o. c. p. 532.

14

Sluiten