Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. ook in plaats van 't onmiddellijk voorwerp bij eenige werkwoorden staat: bijv. iyi ambaptiso irami, hij zal ulieden doopen; ma sëngku Diabolo ontapmi iran, opdat de Duivel hem zou verzoeken. Ook als Ablatief, gelijk in't A.: momu horong irang, machtiger dan ik. Met Erom. r a komt overeen Nufoorsch ro, dat evenals A. an en ira, Erom. ra en in 't algemeen alle locatiefvoorzetsels, i, ri, enz. bij begrippen als «vertrekken, heengaan» met ons «van» vertaald moet worden. Ook 't Mal. pada is in t Nufoorsch vertegenwoordigd door faro, aan; bijv. jafnak sambako faro i, ik heb hem tabak gestuurd '. In Norbarbar hecht men aan re den zin van «op».

U of o, van, heeft dit gemeen met a, dat het vóór substantieven in t mv. vervangen wordt door ura i; bijv. n'up ura i uari pege asenga u n ofowai Jortan, het volk van al de landstreken der rivier de Jordaan, Matth. 3, 5. Maar de genitiefpartikel bij persoons- en verwantschapsnamen is z'; terwijl de bezitter, wanneer het een pers. vnw. is, wordt uitgedrukt door t possessiefaanhechtsel of de bezittelijke voornaamwoorden unyak, unyum, enz. U, hoewel meestal den zin hebbende van ons «van», komt ook wel voor met debeteekenis van «bij, tot»;bijv. akumu apam aijaua u in hang a n'atmehngan, komt bij het huwelijk, Matth. 22, 4; is alum ilpu Farisi is ahinang aien im ilpu Satusi n'apan vaing u n'abaptiso o-un, hij zag vele Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, 3, 7; is aiji aien u un jop Jenesaret, hij stond bij de zee Genesaret, Luk. 5, 1. Men ziet, dat eenmaal 't lidwoord na u geschreven wordt in, een andermaal un. Beide schrijfwijzen houd ik voor een vergissing: men hoorde u n jop, en begreep niet dat n hier 't lidwoord was. Ook Inglis haalt onder U als voorbeeld aan: asjeug u un gap, bij 't vuur liggen; ook hier leze men aijeug u 'n gap. In Erom. heeft u al de beteekenis van «in», nauwelijks verschillend van ra; bijv. u n'ipmi, in 't gezicht, doch men heeft ook «lö u'n pokop, het koninkrijk des hemels», waarbij echter op te merken is, dat de A. uitdrukking iselgauan'ohatang, zoodat men in 't algemeen kan zeggen dat Erom. u gewoonlijk den zin heeft van A. a; zoo is ook u n' ï p m 1

eni = A. a n'uhup o-un.

Behalve de door Inglis opgenoemde voorzetsels zijn er nog twee, van welker bestaan hij evenmin iets gemerkt heeft, als van z. Het zijn ak, vooi, in elgau ak wai, watertrog (z. Woordenlijst ELGAU, onder deN), enni, in, n uit ni. Bijv. a'n li in n'eom (1. eom), binnen 's huis; uit le ni eom. Luk 6 4- a'n li in mopon, in 't binnenste van zijn hart, ald. In gee ni pan, mast, eig. zeilenhout; geen zou kunnen verklaard worden als gee + possessiefaanhechtsel, en i als Genitiefpartikel van 't mv. Maar wijl de uitdrukking 't karakter heeft van een samenstelling, is het waarschijnlijker dat

1 Ygl. v. Hasselt, Spr. d. Nufoorsche taal (1876), blz. 51.

Sluiten