Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat is hij van hem? in welke betrekking staat (die) tot hem? In dit woord is e h v a = Sesake, Mota s a v a, enz. en niet = Sesake s e v e.

Ehvato of Evato, to know how? Uit ehv, eh, en ato.

Ehveleh, Eveleh, to take how? Uit ehve, eve, en leh, to take.

Eimog, donker. Andere uitspraak van Aimog, z. d.

Eklim, bijw. gently. Dit strookt niet met hetgeen men leest Mk. 4. 31: et esjilid n'eklim haklin o-un, als vertolking van «is kleiner». De vertaler gebruikt eklim als een substantief, maar welken zin hij er aan hecht is moeielijk te raden. Het begrip der kleinheid is reeds vervat in h a k 1 i(n).

Eloah of El wa, to blossom, as reeds. Andere uitspraak van Aiwa, to bud, to put forth leaves. Uit pref. a of e en 1 w a of 1 o a h, Oj. 1 a w ö, blad, bloemblad; Makass. lawara; een bijvorm hiervan is Nj. 1 ëmbar.

Elpat, veel. Naar den vorm te oordeelen, te vergelijken met Mota liwat, boordevol, en Jav. liwat, overtreffen; këliwat, buitengewoon, uitmuntend; angliwati, buitengemeen, uitermate.

Emetmat, rauw. Geredupliceerde vorm van mat. Sam., Mao. mata, Mal. mant ah, Day. man ta, Makass. matta, Jav. mëntah, Sula bama t a, Ambon amata, M. Ceram humata, Buru, Aru mata, Timor m a t ë, Kei m a t, Letti m a t m a t e, Sawu m a d a. Bij verdubbeling ondergaat het eerste lid een klankverzwakking, waaruit is af te leiden dat het accent op het tweede valt. Zoo ook egesgas, tingtaing, emesmas, e. dgl. Dezelfde regel geldt voor 't Oj., bijv. d u d ü , h ë t h ö t, h ë m h ö'm , enz. Met het accent gaat hier samen de rekking des stamklinkers.

Epepa, united. Vgl. Jav. pëpak, bijéén.

eraiji, gezamenlijk opstaan. Lees: eh r ai j i.

erihang, gezamenlijk eten. Lees :ehrihang;z. Hang.

ERO-ERO, nauw. Lees: ehro-ehro.

Erop, neervallen; mv. eroprop. Sesake dowo, rowo. Oj., Nj. dawuh, vallen.

eropropse, ophouden. Reduplicatie van Eropse; sluit zich in beteekenis aan bij Oj. labuh, ophouden met iets, bijv. met vasten; labuh is trouwens ook «val, verval», en slechts een varieteitvan dawuh.

Eropse, kalm, bedaard. Het vorige als adjectief, met toevoeging van s e, naar beneden.

eru-eru tas, to speak back, to retaliate. Beter ware de vertaling «to retort» geweest, want eru is slechts een andere uitspraak van Aru, vergelden, en komt meermalen in dien vorm in de bijbelvertaling voor; z.'Aru.

Esenge, leeren («discere» en «docere»); van denzelfden stam Erom. tavsong, leer; t a v s o n g i, onderwijzen. Vgl. Bug. i s ë n g, Makass. a s e n g, kennen, weten; Singk. Form. s a s i n g, wijs.

16

Sluiten