Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ah, a fence. Vgl. Mota a v, to pile, as stones for a fence, to fence; Motu ah u , to fence.

Ahaijin, de zijde (er van). Vgl. Mota t a v a 1 i, een van de twee zijden; van een secondairen stam palih, Jav. palih, sapalih, de eene helft; m a 1 i h , in tweeën deelen; p a 1 i h a n , een half aandeel. A h a ij i is gevormd met pref. a of a' en haiji, uit palih; Mota tavali, eig. «in tweeën gedeeld» ; in beide talen is het woord gesubstantiveerd.

Ahau, een schildpad. Eigenlijk n a, de oude vorm des lidwoords, en hau. Zoo vindt men ook nahar, naam van een visch, en in har, zoodat 't eerste op te lossen is in na har. Hau is Tahiti honu, Sesake fonu, Mal., Makass. panu, Oj., Nj., Lamp., Bug. pënu, Bat. ponu, Malag. f a n o , Mongond. p o m p o n u , zeeschildpad.

Ahega, dienaar. Flor. seka, Jav. sikëp, dienstplichtige.

Ahlahala, maanlicht. Misschien slechts een andere spelling van Alahala, z. d. Wegens de h vóór / zou men echter kunnen denken aan Oj. en Nj. padang, heldere schijn; padanglek, maneschijn.

Ahpan (foutief: aphan), de wang. Vgl. Oj. w ë h a n g, wang; hier schijnt de Ji onbetwistbaar aan Oj. h te beantwoorden.

Ai\u, a shade. Aiyu u in (beter u'n) liin mopon, sweetness of heart, love. Zie Aiyu, blz. 225; 1 i uit 1 e, binnenste, wegens de volgende »; ï n hier vermoedelijk uit n i, van; m o p o n , z. blz. 250.

Akaukau, dwarsbalken. Klaarblijkelijk een mv. gevormd door reduplicatie van kau, vormelijk = Fi. kaso, inbeteekenisechter ikaso, dwarsbalk. Kau staat dus voor ka hu. De a vóór k ontstaan door verkeerde woordscheiding; na de oude vorm van 't lidwoord. Hetzelfde kau of ko is vervat in kauokeofkooke, vlot, misschien op te vatten als «vlottende balken»; z. blz. 2o6. Kaso, kau is Day. kasau, dwarsbalk.

Akl ahoad, bedorven ei. Uit akii = hakii, zonder h\ z. Haklin; zoo ook akli n'j a, hoenderei.

alaupa, soort duif. Tahiti urupu, erube, Sam. lupe, Fi. ruve.

Almu, schaduw; afbeelding; n'almu i di? wiens beeltenis? Z. Ahelm an.

Almu n 'wai, mirage. Uit a 1 m u n i (van) w a i, water. Er ligt het begrip in van «schijn van water».

Ama, mijn tong; amam, uw tong. Fi yame, S. Crist. mea, Ceram mei, Ambon mei, gewestelijk lama (voor lam ai); Sumb. lema, omzetting van lame, Mota name, Kisar nama'n, tong. Vgl. verder Makass. name, smaken, proeven, alsook Mao. tame-tame, smakken. Voorts Jav. kënam, proeven; n a m ï k a n, snoeperij. Van denzelfden wortel isMotagaramea, Duke of York k a r a m e, tong.

Sluiten