Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AsiOM of ASIUM, vogelnestje. Vermoedelijk s io m, sium, huisje, uit verkleinwoord si, Sam. si, ookjav. hypokoristisch gebruikt, en om, um, bijvorm van e o m, i u m, i m, Mal. r u m a h, Oj. u m a h, enz. De i van s i niet uitgestooten, dewijl u m oorspronkelijk met een medeklinker begon.

ASUSU, zuigeling. Uit susuan, Jav. suson, zuigeling; van susu, Sam. susu, vrouwenborsten;zuigen;Fi. su(ïu, Oj.,Nj. susu, Bis.,Tag..Tomb. susu; Day. tuso, Iban. tutu, hetz.; Mal., Bat. susu, de borsten.

Aswa, of Aswah (foutief: aswaa). Zie Wah onder de IN.

Atamnyuun, haar echtgenoot. Atamny = atamaing, d. i. a t a -fmani; mogelijk staat -u un voor o-un, maar het kan ook zijn dat in nyu hetzelfde woord steekt als in Aiyu, lief; z. d. Atamani yu zou dan wezen «geliefde man, manlief». Vgl. Oj. kahyun, de verloofde (van een prinses). Doch de eerste verklaring is waarschijnlijker, omdat atamanyu un in Matth. 1, 19 een vertaling is van «haar man».

Atimarid, een hoofdman, vorst, groot heer. Uit Atimi en Arid.

Atimi, mensch. Erom. ateme (in atemonok), gewoonlijk eteme, Tana aremama, Nifilole sime. Uit ata, mensch, en een ter bepaling toegevoegd woord, dat te oordeelen naar den vorm in A. zoo iets als e m i moet geluid hebben. De vraag is wat dit toevoegsel eigenlijk beteekent. In Erom. komt me, eme voor als meervoudsachtervoegsel bij verwantschapswoorden ; bijv. n e t n i m e, kinderen, zonen, van enk. n e t n i, o. a. Matth. 5, 9; ravensai eme, zijn broeders, enk. avensai, zijn broeder, waarin 't mv. dus dubbel is uitgedrukt; ook etememe, menschen; Tana arumam a is vermoedelijk zulk een mv., doch misverstaan. Verder treft men in Erom. een achtervoegsel me, mi aan in dineme of dinemi eni, zijn moeder, doch als de bezitter een 2 ps. is, bezigt men ook d i n e, moeder, Fi. enz. tina, zonder me in dinu m, dijn moeder; ook echter dineme (e)kik, Mk. 7, 10. Opmerkelijk is name (voor ina-me) een uitdrukking voor «mijn moeder», Matth. 12, 48. Het is moeielijkuittemakenofen welk verband er bestaat tusschen dit me en eme, im i in e te m e, atimi. Bij name zou men eerder denken aan Sund. ë m a, dat ook moeder beteekent en vrouw. Intusschenis ëma bij 't aanspreken niet beleefd, terwijl men in name ten minste een vleiterm zou verwachten, zoo iets als «moeder lief». Hoe het zij, tot de verklaring van atimi, eteme kan 't raadselachtige me in dineme en name niet bijdragen. Wanneer eme, me in Erom. bij een mv. voorkomt, zou men kunnen denken aan Singkansch Formos. i m i d, alle, en daar de begrippen alle en algemeen elkaar raken, zou in atimi 't begrip kunnen liggen van «mensch in 't algemeen» in tegenstelling tot atamaing, man, atahing, vrouw. Het is duidelijk dat het woord voor mensch in een groot aantal der verwante talen een samenge-

Sluiten