Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k o n g, zwaar. Voor zwanger heeft Makass. tiyanang, Bare e motiana, overeenkomende met Mota ti a n a.

Opoh, vochtig = Ohpoh.

Opos, uitgegaan (van vuur of licht); Opos-opos, uitgaan. Tag., Bis. ubus, Oj. huwus, Madur. obus, Nj. wus; bijvormen: Tomb., Tont. awës, Nj. wis, Mal. abis, uit, afgedaan.

P.

Pam, herwaarts. Uit pamm, en dit uit pan mai; stam als in Afan.

Fate bana mai! kom!

Pan, heen; aan (Matth. 9, 21). De als voorzetsel optredende stam van

ahan;Tomb. wana, naar.

Par, and; to. Erom. wo r, om te. In beteekenis overeenkomende is Oj. m a r a, opdat; om te; bijv. lumaku sira maradyus, hij ging om een bad te nemen; hiermede vgl. men bijv. Erom. it kakelokesi mosi eni u n'uru im livelum wor etivita iran, want wij hebben zijne ster gezien in (ons) land en zijn gekomen om hem te vereeren. Mara is ook voortgaande, voorwaarts, bijv. mulat mara sang Arjjuna, A. zag voorwaarts; mangsö mara sira, hij rukte voorwaarts. Zeer gebruikelijk als voorzetsel «naar, tot», en ook wel «met», bijv. mara tewök, met een dagger; in 't Nj. marang en dichterlijk maring (uit Oj. mar eng, naar de, 't) in al de beteekenissen van m ë n a n g, d a t ë n g. Als stam van mara moet men aannemen para (zie de Woordenboeken), maar meermalen staan stammen met p en w beginnende als varianten naast elkaar, bijv. Oj. pëntang en wëntang, spannen. Aan A. par, Erom. wor beantwoordt vormelijk Day. b a r a, van wege, van-uit, in ; (c. Accus.) bijv. prentah bara Rasdin, bevelen van wege den Resident; bara Bandjar, van Banjermasing; al a mingkes ramom hong humabara b e n t o k, leg uw goed niet midden in huis; Jav. zou hier voor bara vereischen marang (mënang). Eigenlijk is bara geen Ablatief, want bij woorden die een gaan, vertrekken en dgl. aanduiden staat het punt van uitgang in den Locatief, welks kenmerk zelfs mag ontbreken. Zoo ontwikkelt zich uit een woord dat heengaan, voortgaan, weggaan beteekent, wanneer het als voorzetsel dienst doet, de zin van «vanuit». Erom. m ar ën g, afgeleid, hetzij van para of van wara, Day. bara, is in hoofdzaak Nj. marang, doch wordt gebezigd in denzelfden zin als Day. bara; bijv. amne

marëng kik sai Nivuo, van u zal komen (uitgaan) een Bestuurder; palsi su marëngi (d. i. marëng en pers. vnw. 3 ps.) Abraham mafeli ran David, de geslachten van A. af tot aan D.

Pelaing, mengen. Z. Atpilaing.

Sluiten