Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen, omdat zij door hun gebreken toch nooit een gelukkig leven zouden hebben gehad.

Rob en Teddy hadden den bijnaam van „de leeuw en het lam" ontvangen; want de laatste matigde zich evenveel gezag aan als de koning der dieren, terwijl de eerste zoo gedwee was als het gedweeste schaap, dat ooit op deze wereld heeft geblaat. Tante Jo vond hem de gehoorzaamste van haar kinderen, maar toch zat er een goede dosis mannelijkheid achter zijn stille manieren en teeder gemoed verborgen. In Ted echter scheen zij al de gebreken, luimen, eerzuchiige plannen en drang tol dolle vroolijkheid van liaar eigen jeugd in een nieuwen vorm terug te vinden. Ted was op Plumfield een opmerkelijke verschijning, met zijn donkerblonde, weerspannige lokken altijd in wanorde, zijn lange armen en beenen, zijn luide stem en onafgebroken beweeglijkheid. Hij had ook zijn neerslachtige buien en plofte geregeld eenmaal 's weeks in den afgrond der moedeloosheid, om er weer te worden uitgeheschen door den geduldigen Rob of door zijn moeder, die precies wist wanneer zij hem aan zijn eigen gedachten moest overlaten of wanneer hij aanmoediging noodig had. Hij mocht zoowel de vreugde en trots, als de plaag van haar leven genoemd worden, want hij was voor zijn leeftijd een ontwikkelde knaap en stak zoo vol spranken van ontluikend talent, dat haar moederlijke geest zich meermalen pijnigde met de vraag, wat er van dien knappen jongen groeien zou.

Demi had met glans het College afgeloopen en mevrouw Meta hoopte vurig hem dominee te zien worden; zij stelde zich reeds de eerste preek voor, die de eerwaardige jonge voorganger houden en het lange, nuttige en eervolle leven, dat hij leiden zou. Maar Demi bedankte standvastig voor de theologische studie en verklaarde genoeg van de boeken te hebben. Hij wilde nu eerst wat van de wereld en van de menschen zien en veroorzaakte zijn moeder een groote teleurstelling, door zijn besluit om zijn geluk in de journalistiek te gaan beproeven. Het was een harde slag, maar zij wist dal een jong gemoed niet gedwongen kan worden en dal ondervinding de beste leermeesteres is; daarom liet zij hem stil zijn eigen zin volgen, nog

Sluiten