Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bizonderheden bewaarheid, en zij vond er zooveel geluk in, dat niets haar van het zelfgekozen beroep kon aftrekken. Verscheiden llinke jongelui hadden wel beproefd haar van gedachte te doen veranderen, en smeekten haar de voorkeur te geven aan een eigen huishoudentje, zooals Daisy had gedaan; maar Nan lachte hen uit, en sloeg de minnaars uit het veld, door hen op doctoralen toon te verzoeken, de tong uit te steken die van liefde sprak, of met een gewichtig gezicht den pols te voelen van de mannenhand, die haar werd toegestoken. Daarom dropen ze een voor een af, behalve één standvastig jongmensch, zulk een verkleefde Traddles!), dat het onmogelijk bleek zijn liefdevuur te blusschen.

Dit was Tom, die zijn aangebedene van de schoolbanken even getrouw bleef, als zij haar flesschen en potjes, en die haar zulk een blijk van zijn gehechtheid gaf, dat ze er werkelijk door werd geroerd. Alleen om harentwille studeerde hij voor dokter, want hij had er volstrekt geen lust in en was veel liever koopman geworden. Maar Nan bleef standvastig en Tom deed zijn uiterste best, in de stille hoop, dat hij niet al te veel van zijn medemenschen naar de andere wereld zou zenden, als hij eenmaal zelf zou gaan praktiseeren. Zij waren echter de beste vrienden, en hun kennissen moesten menigmaal om hun wederkeerige plagerijen lachen.

Terwijl tante Jo en mevrouw Meta op dien middag onder de veranda zaten te praten, liepen zij juist beiden naar Plumfield toe. Niet naast elkaar, o, neen! want Nan stapte vlug in haar eentje op den prettigen weg voort en liep in gedachten verzonken over een geval, waarin zij veel belang stelde, terwijl Tom achter haar aan kwam draven om haar, als bij toeval, in te halen, zoodra de laatste straten der stad achter den rug zouden zijn — dit was zoo zijn gewoonte en maakte een deel van de grap uit.

Nan was een mooi meisje, met een frissche kleur en heldere oogen, een gullen lach en een gezicht waarop geestkracht te lezen stond, zooals bij alle jonge vrouwen

1) Een jonge man uit Dickens' „David Copperfield."

Sluiten