Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Veel beter!" bevestigde tante Jo met nadruk; „ik stuur mijn jongens liever op die wijze de wereld in, dan ze alleen te laten in een groote stad vol verleiding, met geen andere bezigheid, dan hun geld en tijd te verkwisten en hun gezondheid te verwoesten, als zooveel anderen. Dan moet zich een weg door de wereld banen, en dat leert hem geduldig en moedig te zijn en op zich zelf te vertrouwen. Ik maak mij niet zoo bezorgd over hem, als over George en Dolly op het College, die net zoo min geschikt zijn om op zich zeiven te passen, als twee zuigelingen."

„En John dan ? Hij loopt de heele stad rond en geeft allerlei verslagen, van preeken tot wedstrijden toe," vulde Tom aan, die meende dat zoo'n leven veel meer in zijn smaak zou vallen dan geneeskundige voordrachten en hospitaalzalen.

„01 John heeft drie beschermengelen — een degelijk karakter, een goeden smaak en een verstandige moeder. Hij zal wel op den rechten weg blijven, en wat hij nu ondervindt, zal hem te pas komen als hij eenmaal als schrijver begint op te treden, wat hij na verloop van tijd stellig en zeker zal doen," begon mevrouw Bhaer op haar voorspellenden toon; want zij zou graag zien dat een van haar valken een arend bleek te zijn.

„Als je van den duivel spreekt..riep Tom, toen een bruinoogig jongmenscli, met een frisch gezicht, een courant boven zijn hoofd zwaaiend, de laan op kwam.

„Avond-éditie, Heere 1 Nat van de pers! Vreeselijke moord! Bankiersklerk op den loop! Ontploffing van een kruitmolen en groote werkstaking van de jongens van de Latijnsche school!" schreeuwde Ted, die zijn neef met den bevalligen looppas van een jonge girafl'e te gemoet ging.

„De commandant is binnen en zal zijn kabel kappen, en zoodra hij weg kan komen, voor den wind hierheen zeilen," riep John, met een wonderlijke dooreenhaspeling van zeemanstermen, terwijl hij, lachend over zijn welkome tijding, naderde.

Gedurende een oogenblik spraken allen dooreen en het nieuwsblad ging van hand tot hand, opdat ieders oog het aangename bericht zou kunnen lezen, dat de „Brenda"

Sluiten