Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt. Zorg en verdriet hadden hiertoe evenveel bijgedragen als rust en geluk, terwijl de verantwoordelijkheid voor het vervullen van zijn grootvaders wenschen hem een duren plicht was geweest, dien hij getrouw ten uitvoer had gebracht. Sommige menschen hebben behoefte aan voorspoed en groeien het best in den zonneschijn; terwijl anderen schaduw noodig hebben en door een' nachtvorslje des te beter gedijen. Laurie behoorde tot de eerste soort en Amy tot de andere, zoodat hun huwelijksleven van af het begin, volkomen eensgezind, gelukkig, ernstig en nuttig was geweest.

Hun huis was mooi, doch niet overladen gemeubeld en gezellig ingericht, en hier ontving en onderhield het kunstlievend echtpaar alle mogelijke artisten. Laurie had nu genoeg muziek om zich heen en was een edelmoedig beschermer der klasse die hem het meest aantrok. Amy koos haar beschermelingen onder eerzuchtige, jonge schilders en beeldhouwers, en kreeg haar kunst dubbel lief, toen haar dochter oud genoeg werd om de lusten en lasten er van met haar te deelen.

De zusters wisten wel, waar zij haar vinden konden, en Jo trad dan ook dadelijk het atelier binnen, waar moeder en dochter te zamen aan het werk waren. Betsy was aan de buste van een klein kind bezig, terwijl haar moeder de laatste hand legde aan een prachtig geslaagden kop van haar echtgenoot. Voor Amy scheen de tijd bij uitzondering te hebben stilgestaan, want het geluk had haar jeugdig gehouden. Zij was eene statige, bevallige vrouw geworden, die door de keuze van haar kleeding, en den smaak waarmee zij ze droeg, bewees, hoe eenvoud toch ook sierlijk kan wezen, 't Was waar, wat eens iemand van haar gezegd had: „Ik weet nooit wat mevrouw Laurence aan heeft, maar ik krijg altijd den indruk, alsof zij de bestgekleede dame in de heele kamer is."

Het viel niet moeilijk op te merken, dat Amy haar dochter verafgoodde, en met reden; want de schoonheid die zij vroeger zoo zielsgraag zelf had willen bezitten, scheen, althans in haar eigen oogen, in haar jonger evenbeeld verpersoonlijkt te zijn. Betsy had moeder's Diana-

Sluiten