Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergaande zon nog even naar binnen gluurde, zag zij in die gezellige kamer een vroolijk gezelschap zitten, dat zich na de verschillende werkzaamheden van den dag ontspande.

Professor Bhaer was grijs geworden, maar nog even krachtig en geestdriftig als vroeger; want hij had zijn geliefkoosde werk, en was er zoo met hart en ziel bij, dat het geheele College zijn ontwikkelenden invloed ondervond. Robert leek zoo sprekend op hem als een jongen maar kon en werd reeds „de jonge Professor" genoemd, omdat hij zooveel van de studie hield en zijn vader in alles precies navolgde.

„Ziezoo, liefste!" nu kunnen wij ons verheugen in het vooruitzicht onze jongens terug te krijgen," zei mijnheer Bhaer, zich met een stralend gezicht naast Jo neerzettend, terwijl hij haar bij wijze van gelukwensch stevig de hand drukte.

„O 1 Frits ik ben zoo blij om Emil, en als jij er mee bent ingenomen, om Franz ook; kende je Ludmilla ? Is het een aardig meisje ?" vroeg tante Jo, terwijl zij haar trooster in lief en leed een kopje thee aanreikte, en haar stoel dichter bij den zijne schoof.

„Alles is in orde. Ik heb het meisje gezien toen ik den overtocht deed om een plaats voor Franz te zoeken. Zij was toen nog een kind, maar heel lief en bekoorlijk. Blumenthal is voldaan geloof ik, en de jongen zal gelukkig worden. Hij is te veel Duitscher om zich buiten het vaderland tevreden te kunnen gevoelen, zoodat hij nu onzen schakel tusschen het oude en het nieuwe zal vormen, wat mij veel genoegen doet."

„En Emil zal de volgende reis tweede stuurman worden; is dat niet tlink ? Ik ben toch zoo gelukkig, dat het je beide jongens goed gaat; je hebt je voor hen en hun moeder zooveel opofferingen getroost. Je spreekt er luchtig over, beste man, maar ik vergeet het nooit," zei Jo, met haar hand zoo sentimenteel in de zijne, alsof zij weer een jong meisje was en haar Frits om haar kwam vrijen.

Hij lachte op zijn gewone gulle manier en (luisterde achter haar waaier. „Wanneer ik om die arme jongens

Sluiten