Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar dochter aan iemand anders af te staan, dan aan besten man, die op den aardbodem rondliep. Zn was altijd even vriendelijk, maar bleef standvastig in

Hp ij!!,86""8' el\ zocht Zljn tro°st bij tante Jo, wie

lamn Nn V3" J,°ngens altijd na aan het hart agen. Nu die jongens langzamerhand grooter werden

kwamen er weer andere zorgen voor haar in het veTschiet,

en zij voorzag een eindelooze reeks van bemoeiingen, maar

ook van vermakelijke voorvallen, in de liefdesaangelegen-

eden, die haar kudde begonnen te verontrusten. Gewoonlijk

rfrVr°UW, Metah'erin haa>'beste bondgenooteen raadgeefster, want zij had nog even veel schik in die romannetjes als toen zij zelf nog een jong meisje was. Maar " ?.e,val v<;rstaalde zij haar hart, en liet ze zich door geen bidden of smeeken overhalen. „Nat was geen flinke

Sfamih?e\fet °°ï "T' wordenniema"d wist iets van ™ ïiif ' toonkunslenaarsleven was alles behalve

„emakkelijk en Daisy nog veel te jong. Over vijf of zes

instel™ We' Wirneer de tijd beiden °p de P^'oef had ver bit' hi w k"6" ,ee';st ee"s Zlen' welken invloed zijn verblijf in het buitenland op hem zal uitoefenen " enz

Dat maakte een einde aan de zaak, want zoodra de pelt' kanenna uur in deze moeder was wakker geschud, liet zii zich met van haar besluit af brengen, ofschoon zii evenals uiteDhibi hV°°r ihaf diei'baar kroost haar laatsten veder hebben 811 ppel bloeds verg°ten zou

Dit alles vloog mevrouw Bhaer door het hoofd terwiil ij Nat aanzag, die met haar man over Leipzic zat te praten, en zij besloot vóór zijn vertrek nog eens°ernsti<* met hem te spreken; zij was aan die vertrouwelijke têtes

over dP hg!W0°n- en Sprak °penhartig ™et haar jongens over de beproevingen en verleidingen, die elk ion" leven

mringen en het zoo dikwijls vernietigen, bij gebrek aan

een goed woord op het geschikte oogenblik

vrii nn3!.!0™,' lat0 met z'Jn discipelen," kondigde Teddy g '?an' ,oen mijnheer March, gevolgd door heiden jongdn,, zoowel jongens als meisjes, binnentrad Betsy ging hem onmiddellijk te gemoet; want sinds

Sluiten